蒙学经典 蒙学经典
弘善佛教 >国学·经部 > 蒙学经典 >

《弟子规》拼音读本及注释

2014-10-22  [蒙学经典]

 《弟子规》拼音读本及注释

 dì    zǐ  guī

 弟 子 规

 zǒng xù

 【总 叙】

 dìzǐguī   shèngrénxùn  shǒuxiàotì   cìjǐnxìn

 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信

 fànàizhòng  érqīnrén  yǒu yú lì   zé xué wén

 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文

 rù zé xiào

 【入则孝】

 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn

 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒

 fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng

 父母教 须敬听 父母责 须顺承

 dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng

 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定

 chūbìgù  fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn

 出必告 反必面 居有常 业无变

 shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī

 事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏

 wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng

 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤

 qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù

 亲所好 力为具 亲所恶 谨为去

 shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū

 身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞

 qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián

 亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤

 qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng

 亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

 jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn

 谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨

 qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng

 亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床

 sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué

 丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝

 sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng

 丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

 chū  zé  tì

 【出 则 弟】

 xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng

 兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

 cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

 财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯

 huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu

 或饮食 或坐走 长者先 幼者后

 zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào

 长呼人 即代叫 人不在 已即到

 chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng

 称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能

 lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì

 路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立

 qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú

 骑下马 乘下车 过犹待 百步余

 zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò

 长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐

 zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí

 尊长前 声要低 低不闻 却非宜

 jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí

 进必趋 退必迟 问起对 视勿移

 shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng

 事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

 jǐn

 【谨】

 zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí

 朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时

 chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu

 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

 guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè

 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

 zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì

 置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽

 yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā

 衣贵洁 不贵华 上循分 下称家

 duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé

 对饮食 勿拣择 食适可 勿过则

 niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu

 年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑

 bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng

 步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬

 wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì

 勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀

 huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng

 缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱

 zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén

 执虚器 如执盈 入虚室 如有人

 shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè

 事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略

 dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn

 斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问

 jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng

 将入门 问孰存 将上堂 声必扬

 rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng

 人问谁 对以名 吾与我 不分明

 yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu

 用人物 须明求 倘不问 即为偷

 jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán

 借人物 及时还 后有急 借不难

 xìn

 【信】

 fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān

 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉

 huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo

 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

 jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī

 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之

 jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán

 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

 shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò

 事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错

 fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū

 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

 bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn

 彼说长 此说短 不关己 莫闲管

 jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī

 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻

 jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng

 见人恶 即内省 有则改 无加警

 wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì

 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

 ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī

 若衣服 若饮食 不如人 勿生戚

 wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè

 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却

 wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn

 闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲

 wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè

 无心非 名为错 有心非 名为恶

 guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū

 过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

 fàn ài zhòng

 【泛 爱 众】

 fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài

 凡是人 皆须爱 天同覆 地同载

 xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo

 行高者 名自高 人所重 非貌高

 cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà

 才大者 望自大 人所服 非言大

 yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī

 己有能 勿自私 人所能 勿轻訾

 wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn

 勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新

 rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo

 人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰

 rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō

 人有短 切莫揭 人有私 切莫说

 dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn

 道人善 即是善 人知之 愈思勉

 yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò

 扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作

 shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī

 善相劝 德皆建 过不规 道两亏

 fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo

 凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少

 jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ

 将加人 先问己 己不欲 即速已

 ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng

 恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长

 dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān

 待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽

 shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán

 势服人 心不然 理服人 方无言

 qīn rén

 【亲 仁】

 tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī

 同是人 类不齐 流俗众 仁者希

 guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi

 果仁者 人多畏 言不讳 色不媚

 néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo

 能亲仁 无限好 德日进 过日少

 bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài

 不亲仁 无限害 小人进 百事坏

 yú lì xué wén

 【 余力学文】

 búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén

 不力行 但学文 长浮华 成何人

 dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn

 但力行 不学文 任己见 昧理真

 dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào

 读书法 有三到 心眼口 信皆要

 fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ

 方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起

 kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng

 宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通

 xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì

 心有疑 随札记 就人问 求确义

 fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng

 房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正

 mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng

 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

 lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù

 列典籍 有定处 读看毕 还原处

 suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī

 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之

 fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì

 非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志

 wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì

 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

 部分读音注释

 ◇「首孝弟 次谨信」:「弟」读音tì,通「悌」;

 ◇「出必告 反必面」:「告」读音ɡù为古音,今音ɡào;

 ◇「对尊长 勿见能」:「见」读音xiàn,通「现」;

 ◇「骑下马 乘下车」:「车」读音jū为古音,今音chē;

 ◇「老易至 惜此时」:「惜」读音xī,另有读音xí;

 ◇「便溺回 辄净手」:「溺」读音niào,通「尿」,指小便;

 ◇「上循分 下称家」:「分」读音fèn,指身份;「称」读音chèn,意为相称;

 ◇「勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀」:「阈」读音yù第四声,意为门槛;「跛倚」读音bǒ yǐ,「跛」是指一只脚斜站着;「跛倚」是指身子歪曲斜倚;「箕踞」读音jī jù,是指坐着时双脚展开像簸箕或是虎踞的样子;「摇髀」,是指抖腿或摇臀,「髀」读音bì,指大腿;

 ◇「人问谁 对以名」:「谁」读音shuí,另有读音shéi;

 ◇「知未的 勿轻传」:「的」读音dì第四声,意为真实、确实;

 ◇「勿急疾 勿模糊」:「糊」hū ,另有读音hú、hu;

 ◇「纵去远 以渐跻」:「跻」读音jī,意为上升;

 ◇「行高者 名自高」:「行」读音为xìnɡ第四声,意为德行

 ◇「人所能 勿轻訾」:「訾」读音为zī第一声,意为口毁;

 ◇「非圣书 屏勿视」:「屏」读音bǐnɡ,通「摒」,意为放弃,除去;

 ◇「圣与贤 可驯致」:「驯」读音xún第二声,意为逐渐。

分享到:
相关推荐 日知录 日知录

 《日知录》是古代汉族政治学术论著。明末清初著名学者、大思想家顾炎武的代表作品,对后世影响巨大。内容涉及汉民族经史、诗文、训诂、名物、典章制度、天文、地理以及吏治、杂事等各个方面。该书是一经年累

热门推荐 了凡四训

[了凡四训原文] [《了凡四训》白话文] [安士全书] [弟子规]

寿康宝鉴原文

[《了凡四训》读后感] [善与恶之际——《了凡四训》的启示] [安士全书原文] [寿康宝鉴]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备13051807号