加载中...
阿弥陀经 阿弥陀经
弘善佛教 >佛经大全 > 阿弥陀经 >

佛说阿弥陀经注音版

2014-03-14  [阿弥陀经]

\

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

 姚秦三藏法师鸠摩罗什译
 南无本师释迦牟尼佛(三称)

【开经偈】

 无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,
 我今见闻得受持,愿解如来真实义。

【莲池赞】

 莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。
 南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)
 南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)

佛说阿弥陀经


shì

wén


shí


zài
shè
wèi
guó


shù



yuán




qiū
sēng

qiān
èr
bǎi

shí
rén


jiē
shì

ā
luó
hàn

zhòng
suǒ
zhī
shì

zhǎng
lǎo
shè






jiān
lián



jiā
shè



jiā
zhān
yán




chī
luó



duō

zhōu

pán
tuó
qié

nán
tuó

ā
nán
tuó

luó
hóu
luó

jiāo
fàn



bīn
tóu


luó
duò

jiā
liú
tuó




jié
bīn




luó

ā
nóu
lóu
tuó


shì
děng
zhū




bìng
zhū






wén
shū
shī


wáng


ā

duō
p ú


qián
tuó





cháng
jīng
jìn





shì
děng
zhū





shì

huán
yīn
děng


liàng
zhū
tiān

zhòng


ěr
shí

gào
zhǎng
lǎo
shè



cóng
shì

西
fāng

guò
shí
wàn

亿



yǒu
shì
jiè
míng
yuē





yǒu


hào
ā

tuó

jīn
xiàn
zài
shuō


shè







míng
wéi




guó
zhòng
shēng


yǒu
zhòng


dàn
shòu
zhū



míng



yòu
shè





guó



chóng
lán
shǔn


chóng
luó
wǎng


chóng
háng
shù

jiē
shì

bǎo
zhōu

wéi
rào

shì


guó
míng
wéi



yòu
shè





guó


yǒu

bǎo
chí


gōng

shuǐ
chōng
mǎn

zhōng

chí

chún

jīn
shā




biān
jiē
dào

jīn

yín

liú





chéng

shàng
yǒu
lóu




jīn

yín

liú





chē


chì
zhū


nǎo
ér
yǎn
shì
zhī

chí
zhōng
lián
huā



chē
lún

qīng

qīng
guāng

huáng

huáng
guāng

chì

chì
guāng

bái

bái
guāng

wēi
miào
xiāng
jié

shè





guó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán

yòu
shè





guó


cháng
zuò
tiān
yuè

huáng
jīn
wéi


zhòu

liù
shí


tiān
màn
tuó
luó
huā



zhòng
shēng

cháng

qīng
dàn






ch éng
zhòng
miào
huā

gòng
yǎng

fāng
shí
wàn

亿




shí
shí

huán
dào
běn
guó

fǎn

jīng
xíng

shè





guó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán



shè




guó
cháng
yǒu
zhǒng
zhǒng

miào


zhī
niǎo

bái


kǒng
què

yīng


shè


jiā
líng
pín
qié

gòng
mìng
zhī
niǎo

shì
zhū
zhòng
niǎo

zhòu

liù
shí

chū


yīn


yīn
yǎn
chàng

gēn







fēn


shèng
dào
fēn


shì
děng




zhòng
shēng

wén
shì
yīn


jiē

niàn


niàn


niàn
sēng

shè





wèi

ni ǎo

shí
shì
zuì
bào
suǒ
shēng

suǒ

zhě




guó



sān
è
dào

shè





guó


shàng

è
dào
zhī
míng


kuàng
yǒu
shí

shì
zhū
zhòng
niǎo

jiē
shì
ā

tuó



lìng

yīn
xuān
liú

biàn
huà
suǒ
zuò

shè





guó


wēi
fēng
chuī
dòng
zhū
bǎo
hàng
shù


bǎo
luó
wǎng

chū
wēi
miào
yīn



bǎi
qiān
zhǒng
yuè

tóng
shí

zuò

wén
shì
yīn
zhě


rán
jiē
shēng
niàn


niàn


niàn
sēng
zhī
xīn

shè





guó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán

shè






yún






hào
ā

tuó

shè





guāng
míng

liàng

zhào
shí
fāng
guó


suǒ
zhàng
ài

shì

hào
wéi
ā

tuó

yòu
shè





shòu
寿
mìng



rén
mín


liàng

biān
ā
sēng

jié


míng
ā

tuó

shè



ā

tuó


ché ng


lái


jīn
shí
jié

yòu
shè





yǒu

liàng

biān
shēng
wén



jiē
ā
luó
hàn

fēi
shì
suàn
shù
zhī
suǒ
néng
zhī

zhū


zhòng




shì

shè





gu ó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán

yòu
shè





guó


zh òng
shēng
shēng
zhě

jiē
shì
ā


zhì


zhōng
duō
yǒu

shēng

chù


shù
shèn
duō

fēi
shì
suàn
shù
suǒ
néng
zhī
zhī

dàn



liàng

biān
ā
sēng

shuō

shè



zhòng
shēng
wén
zhě

yīng
dāng

yuàn

yuàn
shēng

guó

suǒ

zhě





shì
zhū
shàng
shàn
rén

huì

chù

shè






shǎo
shàn
gēn




yīn
yuán


shēng

guó

shè



ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén
shuō
ā

tuó


zhí
chí
míng
hào

ruò



ruò
èr


ruò
s ān


ruò



ruò



ruò
liù


ruò




xīn

luàn


rén
lín
mìng
zhōng
shí

ā

tuó


zh ū
shèng
zhòng

xiàn
zài

qián

shì
rén
zhōng
shí

xīn

diān
dǎo



wǎng
shēng
ā

tuó



guó


shè



w ǒ
jiàn
shì



shuō

yán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

wén
shì
shuō
zhě

yīng
dāng

yuàn

shēng

guó


shè





jīn
zhě

zàn
tàn
ā

tuó





gōng

zhī


dōng
fāng

yǒu
ā
chù





xiàng









guāng


miào
yīn



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



nán
fāng
shì
ji è
yǒu

yuè
dēng


míng
wén
guāng



yàn
jiān




dēng


w ú
liàng
jīng
jìn



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè




西
fāng
shì
jiè
yǒu

liàng
shòu
寿



liàng
xiàng



liàng
chuáng



guāng



míng


bǎo
xiàng


jìng
guāng



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng


y í
qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



běi
fāng
shì
ji è
yǒu
yàn
jiān


zuì
shèng
yīn


nán




shēng


wǎng
míng



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



xià
fāng
shì
ji è
yǒu
shī



míng
wén


míng
guāng







chuáng


chí




shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng


y í
qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



shàng
fāng
shì
jiè
yǒu
fàn
yīn


xiù
宿
wáng


xiāng
shàng


xiāng
guāng



yàn
jiān




bǎo
huā
yǎn
shēn


suō
luó
shù
wáng


bǎo
huā



jiàn

qiè






shān



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè






yún




míng
wéi

qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén
shì
jīng
shòu
chí
zhě


wén
zhū

míng
zhě

shì
zhū
shàn
nán


shàn

rén

jiē
wéi

qiè
zhū

zhī
suǒ

niàn

jiē


tuì
退
zhuǎn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



shì

shè




děng
jiē
dāng
xìn
shòu




zhū

suǒ
shuō

shè



ruò
yǒu
rén


yuàn

jīn

yuàn

dāng

yuàn


shēng
ā

tuó

guó
zhě

shì
zhū
rén
děng

jiē


tuì
退
zhuǎn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān





guó


ruò

shēng

ruò
jīn
shēng

ruò
dāng
shēng

shì

shè



zhū
shàn
nán


shàn

rén

ruò
yǒu
xìn
zhě

yīng
dāng

yuàn

shēng

guó


shè





jīn
zhě

chēng
zàn
zhū





gōng



zhū

děng


chēng
zàn





gōng


ér
zuò
shì
yán

shì
jiā
móu



néng
wéi
shèn
nán

yǒu
zhī
shì

néng

suō

guó



zhuó
è
shì

jié
zhuó

jiàn
zhuó

fán
nǎo
zhuó

zhòng
shēng
zhuó

mìng
zhuó
zhōng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



wèi
zhū
zhòng
shēng

shuō
shì

qiè
shì
jiān
nán
xìn
zhī


shè



dāng
zhī



zhuó
è
shì

xíng

nán
shì


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



wèi

qiè
shì
jiān
shuō

nán
xìn
zhī


shì
wéi
shèn
nán


shuō

jīng


shè




zhū

qiū


qiè
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
děng

wén

suǒ
shuō

huān

xìn
shòu

zuò

ér




qiè

zhàng
gēn
běn

shēng
jìng

tuó
luó

相关推荐 不可以少善根福德因缘的善根、福德、因缘有何含义? 不可以少善根福德因缘的善根、福德、因缘有何含义?

 蕅益大师《佛说阿弥陀经要解》:菩提正道名善根。即亲因。种种助道施戒禅等名福德。唯以信愿执持名号。则一一声悉具多善根福德。散心称名。福善亦不可量。况一心不乱哉!这里的善根,应该是指菩提的智慧,一种正确的抉择。福德是指六度中的布施、持戒、忍辱、精进

热门推荐 佛说阿弥陀经注音版

[佛说阿弥陀经原文] [佛说阿弥陀经全文] [《佛说阿弥陀经》全文完整版仪轨] [《阿弥陀经》全文念诵文字版]

阿弥陀经原文

[《阿弥陀经》原经、白话及注释] [佛说阿弥陀经白话文] [阿弥陀经译文] [阿弥陀经讲解]

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备13051807号

下载

向左翻,查看后续内容

\

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

 姚秦三藏法师鸠摩罗什译
 南无本师释迦牟尼佛(三称)

【开经偈】

 无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇,
 我今见闻得受持,愿解如来真实义。

【莲池赞】

 莲池海会,弥陀如来,观音势至坐莲台,接引上金阶,大誓弘开,普愿离尘埃。
 南无莲池海会佛菩萨(三称三拜)
 南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛(三称)

佛说阿弥陀经


shì

wén


shí


zài
shè
wèi
guó


shù



yuán




qiū
sēng

qiān
èr
bǎi

shí
rén


jiē
shì

ā
luó
hàn

zhòng
suǒ
zhī
shì

zhǎng
lǎo
shè






jiān
lián



jiā
shè



jiā
zhān
yán




chī
luó



duō

zhōu

pán
tuó
qié

nán
tuó

ā
nán
tuó

luó
hóu
luó

jiāo
fàn



bīn
tóu


luó
duò

jiā
liú
tuó




jié
bīn




luó

ā
nóu
lóu
tuó


shì
děng
zhū




bìng
zhū






wén
shū
shī


wáng


ā

duō
p ú


qián
tuó





cháng
jīng
jìn





shì
děng
zhū





shì

huán
yīn
děng


liàng
zhū
tiān

zhòng


ěr
shí

gào
zhǎng
lǎo
shè



cóng
shì

西
fāng

guò
shí
wàn

亿



yǒu
shì
jiè
míng
yuē





yǒu


hào
ā

tuó

jīn
xiàn
zài
shuō


shè







míng
wéi




guó
zhòng
shēng


yǒu
zhòng


dàn
shòu
zhū



míng



yòu
shè





guó



chóng
lán
shǔn


chóng
luó
wǎng


chóng
háng
shù

jiē
shì

bǎo
zhōu

wéi
rào

shì


guó
míng
wéi



yòu
shè





guó


yǒu

bǎo
chí


gōng

shuǐ
chōng
mǎn

zhōng

chí

chún

jīn
shā




biān
jiē
dào

jīn

yín

liú





chéng

shàng
yǒu
lóu




jīn

yín

liú





chē


chì
zhū


nǎo
ér
yǎn
shì
zhī

chí
zhōng
lián
huā



chē
lún

qīng

qīng
guāng

huáng

huáng
guāng

chì

chì
guāng

bái

bái
guāng

wēi
miào
xiāng
jié

shè





guó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán

yòu
shè





guó


cháng
zuò
tiān
yuè

huáng
jīn
wéi


zhòu

liù
shí


tiān
màn
tuó
luó
huā



zhòng
shēng

cháng

qīng
dàn






ch éng
zhòng
miào
huā

gòng
yǎng

fāng
shí
wàn

亿




shí
shí

huán
dào
běn
guó

fǎn

jīng
xíng

shè





guó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán



shè




guó
cháng
yǒu
zhǒng
zhǒng

miào


zhī
niǎo

bái


kǒng
què

yīng


shè


jiā
líng
pín
qié

gòng
mìng
zhī
niǎo

shì
zhū
zhòng
niǎo

zhòu

liù
shí

chū


yīn


yīn
yǎn
chàng

gēn







fēn


shèng
dào
fēn


shì
děng




zhòng
shēng

wén
shì
yīn


jiē

niàn


niàn


niàn
sēng

shè





wèi

ni ǎo

shí
shì
zuì
bào
suǒ
shēng

suǒ

zhě




guó



sān
è
dào

shè





guó


shàng

è
dào
zhī
míng


kuàng
yǒu
shí

shì
zhū
zhòng
niǎo

jiē
shì
ā

tuó



lìng

yīn
xuān
liú

biàn
huà
suǒ
zuò

shè





guó


wēi
fēng
chuī
dòng
zhū
bǎo
hàng
shù


bǎo
luó
wǎng

chū
wēi
miào
yīn



bǎi
qiān
zhǒng
yuè

tóng
shí

zuò

wén
shì
yīn
zhě


rán
jiē
shēng
niàn


niàn


niàn
sēng
zhī
xīn

shè





guó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán

shè






yún






hào
ā

tuó

shè





guāng
míng

liàng

zhào
shí
fāng
guó


suǒ
zhàng
ài

shì

hào
wéi
ā

tuó

yòu
shè





shòu
寿
mìng



rén
mín


liàng

biān
ā
sēng

jié


míng
ā

tuó

shè



ā

tuó


ché ng


lái


jīn
shí
jié

yòu
shè





yǒu

liàng

biān
shēng
wén



jiē
ā
luó
hàn

fēi
shì
suàn
shù
zhī
suǒ
néng
zhī

zhū


zhòng




shì

shè





gu ó


chéng
jiù

shì
gōng

zhuāng
yán

yòu
shè





guó


zh òng
shēng
shēng
zhě

jiē
shì
ā


zhì


zhōng
duō
yǒu

shēng

chù


shù
shèn
duō

fēi
shì
suàn
shù
suǒ
néng
zhī
zhī

dàn



liàng

biān
ā
sēng

shuō

shè



zhòng
shēng
wén
zhě

yīng
dāng

yuàn

yuàn
shēng

guó

suǒ

zhě





shì
zhū
shàng
shàn
rén

huì

chù

shè






shǎo
shàn
gēn




yīn
yuán


shēng

guó

shè



ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén
shuō
ā

tuó


zhí
chí
míng
hào

ruò



ruò
èr


ruò
s ān


ruò



ruò



ruò
liù


ruò




xīn

luàn


rén
lín
mìng
zhōng
shí

ā

tuó


zh ū
shèng
zhòng

xiàn
zài

qián

shì
rén
zhōng
shí

xīn

diān
dǎo



wǎng
shēng
ā

tuó



guó


shè



w ǒ
jiàn
shì



shuō

yán

ruò
yǒu
zhòng
shēng

wén
shì
shuō
zhě

yīng
dāng

yuàn

shēng

guó


shè





jīn
zhě

zàn
tàn
ā

tuó





gōng

zhī


dōng
fāng

yǒu
ā
chù





xiàng









guāng


miào
yīn



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



nán
fāng
shì
ji è
yǒu

yuè
dēng


míng
wén
guāng



yàn
jiān




dēng


w ú
liàng
jīng
jìn



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè




西
fāng
shì
jiè
yǒu

liàng
shòu
寿



liàng
xiàng



liàng
chuáng



guāng



míng


bǎo
xiàng


jìng
guāng



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng


y í
qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



běi
fāng
shì
ji è
yǒu
yàn
jiān


zuì
shèng
yīn


nán




shēng


wǎng
míng



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



xià
fāng
shì
ji è
yǒu
shī



míng
wén


míng
guāng







chuáng


chí




shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng


y í
qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



shàng
fāng
shì
jiè
yǒu
fàn
yīn


xiù
宿
wáng


xiāng
shàng


xiāng
guāng



yàn
jiān




bǎo
huā
yǎn
shēn


suō
luó
shù
wáng


bǎo
huā



jiàn

qiè






shān



shì
děng
héng

shā
shù
zhū





guó

chū
guǎng
广
cháng
shé
xiàng

biàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè

shuō
chéng
shí
yán


děng
zhòng
shēng

dāng
xìn
shì
chēng
zàn




gōng



qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè






yún




míng
wéi

qiè
zhū

suǒ

niàn
jīng

shè



ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén
shì
jīng
shòu
chí
zhě


wén
zhū

míng
zhě

shì
zhū
shàn
nán


shàn

rén

jiē
wéi

qiè
zhū

zhī
suǒ

niàn

jiē


tuì
退
zhuǎn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



shì

shè




děng
jiē
dāng
xìn
shòu




zhū

suǒ
shuō

shè



ruò
yǒu
rén


yuàn

jīn

yuàn

dāng

yuàn


shēng
ā

tuó

guó
zhě

shì
zhū
rén
děng

jiē


tuì
退
zhuǎn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān





guó


ruò

shēng

ruò
jīn
shēng

ruò
dāng
shēng

shì

shè



zhū
shàn
nán


shàn

rén

ruò
yǒu
xìn
zhě

yīng
dāng

yuàn

shēng

guó


shè





jīn
zhě

chēng
zàn
zhū





gōng



zhū

děng


chēng
zàn





gōng


ér
zuò
shì
yán

shì
jiā
móu



néng
wéi
shèn
nán

yǒu
zhī
shì

néng

suō

guó



zhuó
è
shì

jié
zhuó

jiàn
zhuó

fán
nǎo
zhuó

zhòng
shēng
zhuó

mìng
zhuó
zhōng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



wèi
zhū
zhòng
shēng

shuō
shì

qiè
shì
jiān
nán
xìn
zhī


shè



dāng
zhī



zhuó
è
shì

xíng

nán
shì


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān



wèi

qiè
shì
jiān
shuō

nán
xìn
zhī


shì
wéi
shèn
nán


shuō

jīng


shè




zhū

qiū


qiè
shì
jiān
tiān
rén
ā
xiū
luó
děng

wén

suǒ
shuō

huān

xìn
shòu

zuò

ér




qiè

zhàng
gēn
běn

shēng
jìng

tuó
luó

模式
字号
20
背景色
进度