妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 序品第一

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huā
jīng

pǐnshì

wén


shí

zhù
wáng
shě
chéng

shé

shān
zhōng
qiū
zhòng
wàn
èr
qiān
rén


jiē
shì
ā
luó
hàn

zhū
lòu

jìnfán
nǎo

dǎi
jìn
zhū
yǒu
jié

xīn


zài


míng
yuē

ā
ruò
jiāo
chén
jiā
shè

yōu
lóu
pín
luó
jiā
shè

qié

jiā
shè

nuò

jiā
shè

shè

jiān
liánjiā
zhān
yán

ā
nòu
lóu
tuó

jié
bīn
nuó

jiāo
fàn

duō


líng
qié

cuō

báo

luó
chī
luó

nán
tuó

sūn
tuó
luó
nán
tuó


lóu
nuó


duō
luóā
nán

luó
hóu
luó


shì
zhòng
suǒ
zhī
shí

ā
luó
hàn
děng


yǒu
xué


xué
èr
qiān
rén
shéqiūjuàn
shǔ
liù
qiān
rén


luó
hóu
luó


shū
tuó
luó

qiū
juàn
shǔ
wàn
rén

jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāntuì
退
zhuǎn
jiē
;皆

tuó
luó


;乐
shuō
biàn
cái

zhuǎn

tuì
退
zhuǎn

lún
gòng
;供
yǎng

liàng
bǎi
qiān
zhūzhū

suǒ
zhí
zhòng

běn

cháng
wéi
zhū

zhī
suǒ
chēng
tàn

;以

xiū
shēn

shàn


huì
tōng
;通


zhì

dào


àn
míng
;名
chēng

wén

liàng
shì
jiè

néng


shù
bǎi
qiān
zhòng
shēng


míng
yuē

wén
shū
shī
guān
shì
yīn

shìcháng
jīng
jìn
xiū
bǎo
zhǎngyào
wángyǒng
shībǎo
yuèyuè
guāngmǎn
yuè

liàng
yuè
sān
jiè
tuó

luó
bǎo
dǎo
shī
shì
děng


wàn
rén


ěr
shí
shì

huán
yīnjuàn
shǔ
èr
wàn
tiān
yǒu
míng
yuè
tiānxiāng
tiān


bǎo
guāng
tiān
tiān
wángjuàn
shǔ
wàn
tiān
zài
tiān
zài
tiān
juàn
shǔ
sān
wàn
tiānsuō

shì
jiè
zhǔ

fàn
tiān
wáng

shī


fàn

guāng
míng

fàn
děngjuàn
shǔ
wàn
èr
qiān
tiānyǒu

lóng
wáng

nán
tuó
lóng
wáng


nán
tuó
lóng
wáng

suō
qié
luó
lóng
wáng


xiū

lóng
wáng


chā
jiā
lóng
wáng

āduō
lóng
wáng
lóng
wáng

yōu

luó
lóng
wáng
děngruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

jǐn

luó
wáng


jǐn

luó
wáng

miào

jǐn

luó
wángjǐn

luó
wáng

chí

jǐn

luó
wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

qián


wáng

yuè
qián


wáng

yuè
yīn
qián


wáng

měi
qián


wáng

měi
yīn
qián


wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

ā
xiū
luó
wáng


zhì
ā
xiū
luó
wáng


luó
qiān
tuó
ā
xiū
luó
wángzhì
duō
luó
ā
xiū
luó
wáng

luó
hóu
ā
xiū
luó
wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

jiā
lóu
luó
wáng


wēi

jiā
lóu
luó
wáng


shēn
jiā
lóu
luó
wáng


mǎn
jiā
lóu
luó
wángjiā
lóu
luó
wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


wéiā
shé
shì
wáng


ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔtuì
退
zuò

miàn

ěr
shí
shì
zūn


zhòng
wéi
rào

gòng
yǎng

gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn

wèi
zhū


shuō

chéng
jīng

míng

liàng


jiào

suǒ

niàn


shuō

jīng


jié
jiā

zuò
liàng

chù
sān
mèi

shēn
xīn

dòng

shì
shí
tiān

màn
tuó
luó
huámàn
tuó
luó
huá

màn
shū
shā
huámàn
shū
shā
huá

ér
sàn

shàng


zhū

zhòngshì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

ěr
shí
huì
zhōng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōutiān
lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén


zhū
xiǎo
wáng

zhuàn
lún
shèng
wáng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu

huān


zhǎng


xīn
guān


ěr
shí


fàng
méi
jiān
bái
háo
xiàng
guāng

zhào
dōng
fāng
wàn

qiān
shì
jièzhōu
biàn

xià
zhì
ā
shàng
zhì
ā
jiā

zhà
tiānshì
jiè

jìn
jiàn


liù

zhòng
shēng

yòu
jiàn


xiàn
zài
zhūwén
zhū

suǒ
shuō
jīng


bìng
jiàn

zhū

qiū


qiū


yōu

sāi

yōuzhū
xiū
xíng

dào
zhě


jiàn
zhū


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng
xìn
jiě

zhǒng
zhǒng
xiàng
mào

xíng


dào


jiàn
zhū

bān
niè
pán
zhě


jiàn
zhū

bān
niè
pán
hòushèbǎo


ěr
shí

zuò
shì
niàn

jīn
zhě
shì
zūn
xiàn
shén
biàn
xiàngyīn
yuán
ér
yǒu

ruì

jīn

shì
zūn


sān
mèi

shì

xiàn

yǒu
shì

dāng

wèn
shuí

shuí
néng

zhě


zuò

niàn

shì
wén
shū
shīwáng
zhīcéng
qīn
jìn
gòng
yǎng
guò


liàng
zhūyīng
jiàn


yǒu
zhī
xiàng


jīn
dāng
wèn

上一页

1/4

下一页
分享到:
相关推荐 日常持诵法华经,死后唯舌如故 日常持诵法华经,死后唯舌如故

  雍州有一僧,失其名,隐于白鹿山中,日诵法华为常课,每天有一童子给他送供,一直到他去世。此僧死后,置尸岩下,少人知者。到了齐武帝,有人在山上掘土见一具枯骸,身肉早无,唯舌如故,鲜红如生,因转奏到皇上。帝问道俗,沙门法上说:“这是持法华经因缘故,

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经注音] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [妙法莲华经注音 方便品第二]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备16020514号-3