妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 方便品第二

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
fāng
biàn
便
pǐn

èr

ěr
shí

shì
zūn
cóng
sān
mèi
ān
xiáng
ér


gào
shèzhū

zhì
huì
shèn
shēn

liàng


zhì
huì
mén
nán
jiě
nánqiè
shēng
wén


zhī

suǒ

néng
zhī

suǒ

zhěcéng
qīn
jìn
bǎi
qiān
wàn

亿

shù
zhū


jìn
xíng
zhū


liàng
dào


yǒng
měng
jīng
jìn
míng
chēng

wén

chéng
jiù
shèn
shēn
wèi
céng
yǒu


suí

suǒ
shuō


nán
jiě

shè
cóng
chéng


lái

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒngguǎng
广
yǎn
yán
jiào


shù
fāng
biàn
便

yǐn
dǎo
zhòng
shēng

lìng

zhū
zhuó

suǒ

zhělái
fāng
biàn
便
zhī
jiàn

luó


jiē
shè
lái
zhī
jiàn

guǎng
广

shēn
yuǎn


liàng

ài
suǒ
wèi

chán
dìng

jiě
tuō
sān
mèi

shēn
chéng
jiù

qiè
wèi
céng
yǒu


shè
lái
néng
zhǒng
zhǒng
fēn
bié

qiǎo
shuō
zhū


yán

róu
ruǎn

yuè

zhòng
xīn

shè
yào
yán
zhī


liàng

biān
wèi
céng
yǒu
chéng
jiù

zhǐ

shè


shuō

suǒ

zhěsuǒ
chéng
jiùyǒu
nán
jiě
zhī


wéinǎi
néng
jiū
jìn
zhū

shí
xiàng

suǒ
wèi
zhūshì
xiàng


shì
xìng


shìshìshì
zuò


shì
yīn


shì
yuán


shì
guǒ


shì
bào


shì
běn

jiū
jìng
děng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shì
xióng


liàng

zhū
tiān

shì
rén


qiè
zhòng
shēng
lèi


néng
zhī

zhě
suǒ
wèi

jiě
tuō
zhū
sān
mèizhū
néng

liáng
zhě

běn
cóng

shù
xíng
zhū
dào

shèn
shēn
wēi
miào


nán
jiàn
nán

leliàng

亿
jié

xíng

zhū
dào


dào
chǎng

chéng
guǒ
zhī
jiàn


shì

guǒ
bào

zhǒng
zhǒng
xìng
xiāng
shí
fāng


nǎi
néng
zhī
shì
shì

shìshì

yán

xiāng

miè

zhū

zhòng
shēng
lèi


yǒu
néng

jiě

chú
zhū


zhòng

xìn

jiān

zhě

zhūzhòng

céng
gōng
yǎng
zhūqiè
lòu

jìn

zhù
shì
zuì
hòu
shēn


shì
zhū
rén
děngsuǒ

kān

jiǎ
shǐ
使
mǎn
shì
jiān

jiē

shèjìn

gòng

liàng


néng


zhì

zhèng
shǐ
使
mǎn
shí
fāng

jiē

shè

zhū
mǎn
shí
fāng
shā

jìn

gòng

liàng
néng
zhī


zhī


zhì


lòu
zuì
hòu
shēn


mǎn
shí
fāng
jiè


shù

zhú
lín


děng
gòng

xīn亿

liàng
jié
shí
zhì


néng
zhī
shǎo
fēn

xīn

gōng
yǎng

shù


le

zhūyòu
néng
shàn
shuōdào

zhú
wěi

chōng
mǎn
shí
fāng
shā


xīn

miào
zhì


héng

shā
jié

xián
jiē
gòng

liang


néng
zhī

zhì


tuì
退
zhū
shù

héng
shā


xīn
gòng

qiú
néng
zhī

yòu
gào
shè
lòu
shèn
shēn
wēi
miàojīn
wéi

zhī
shì
xiāng

shí
fāng


rán

shè


dāng
zhī

zhūsuǒ
shuō


dāng
shēng

xìn


shì
zūn

jiǔ
hòu

yào
dāng
shuō
zhēn
shí

gào
zhū
shēng
wén
zhòng


qiú
yuán
jué
chéng


lìng
tuōdǎi

niè
pán
zhěfāng
biàn
便


shì

sān
chéng
jiào

zhòng
shēng
chù
chù
zhù

yǐn
zhī
lìng

chū

上一页

1/4

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000023号

粤ICP备16020514号-3