妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 化城喻品第七

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
huà
chéng

pǐngào
zhū

qiū

nǎi
wǎng
guò


liàng

biān
ā
sēng

jié

ěr
shí
yǒu


míng

tōng
zhì
shèng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn


guó
míng
hǎo
chéng

jié
míng

xiàng

zhū

qiūmiè


lái

shèn

jiǔ
yuǎnsān
qiān

qiān
shì
jiè
suǒ
yǒu

zhǒng

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén


wéi


guò

dōng
fāng
qiān
guó

nǎi
xià

diǎnwēi
chén

yòu
guò
qiān
guó


xià

diǎn


shì
zhǎn
zhuǎn
jìn

zhǒng
děng

yún


shì
zhū
guó


ruò
suàn
shī

ruò
suàn
shīnéng

biān


zhī

shù
fǒu

fǒu


shì
zūn

zhū

qiū

shì
rén
suǒ
jīng
guó


ruò
diǎn

diǎn

jìn

wéi
chén


chén

jiémiè


lái


guò
shì
shù

liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

jié
lái
zhī
jiànguān

jiǔ
yuǎn

yóu
ruò
jīn


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


niàn
guò

shì


liàng

biān
jié

yǒu

liǎng

zūn

míng

tōng
zhì
shèng


rén
sān
qiān

qiān


jìn

zhū

zhǒng

jiē


wéi


guò

qiān
guó


nǎi
xià

chén
diǎn


shì
zhǎn
zhuǎn
diǎn

jìn

zhū
chénshì
zhū
guó


diǎn


diǎn
děng


jìn

wéi
chén


chén
wéi

jié


zhū
wēi
chén
shù


jié

guò
shìmiè

lái


shì

liàng
jié


lái

ài
zhì

zhī


mièshēng
wén
jiàn
jīn
miè


zhū

qiū
dāng
zhī


zhì
jìng
wēi
miào


lòu

suǒ
ài

tōng


liàng
jié


gào
zhū

qiū


tōng
zhì
shèng

shòu
寿

bǎi

shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
jiéběn
zuò
dào
chǎngjūn


chuí

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānér
zhūxiàn
zài
qián


shì

xiǎo
jié
nǎi
zhì
shí
xiǎo
jié

jié
jiā

zuò

shēn
xīn

dòng

ér
zhū


yóu

zài
qián

ěr
shí
dāo

zhū
tiān

xiān
wèi

shù
xià

shī

zuò

gāo

yóu
xún
zuò
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zuò

zuò
shí

zhū
fàn
tiān
wáng

zhòng
tiān
huá

miàn
bǎi
yóu
xún

xiāng
fēng
shí
lái

chuī

wěi
huá

gèng

xīn
zhě


shì

jué

mǎn
shí
xiǎo
jié
gòng
yǎngnǎi
zhì
miè


cháng


huá


wáng
zhū
tiān
wèi
gòng
yǎng


cháng

tiān
zhū
tiān
zuò
tiān

yuè

mǎn
shí
xiǎo
jié

zhì

miè
shì

zhū

qiū


tōng
zhì
shèng

guò
shí
xiǎo
jié

zhū

zhī

nǎi
xiàn
zài
qián

chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

wèi
chū
jiā
shí

yǒu
shí
liù

zhě
míng
yuē
zhì


zhū


yǒu
zhǒng
zhǒng
zhēn

wán
hào
zhī


wén


chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjiē
shè
suǒ
zhēn

wǎng


suǒ

zhūér
suí
sòng
zhīzhuàn
lún
shèng
wángbǎi

chén


bǎi
qiān
wàn

亿
rén
mín

jiē
gòng
wéi
rào

suí
zhì
dào
chǎng

xián

qīn
jìn

tōng
zhì
shèng

lái

gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

dào


tóu
miànrào

xīn

zhǎng

zhān
yǎng
shì
zūnsòng
yuē


wēi

shì
zūn

wéi

zhòng
shēng
liàng

亿
jié

ěr
nǎi

chéng


zhū
yuàn
shàn
zāi


shàng

shì
zūn
shèn

yǒu


zuò
shí
xiǎo
jié

shēn


shǒu


jìng
rán
ān

dòng


xīn
cháng
dàn


wèi
céng
yǒu
sǎn
luàn

jiū
jìng
yǒng

miè

ān
zhù

lòu


jīn
zhě
jiàn
shì
zūn

ān
yǐn
chéng

dào


děng

shàn


chēng
qìng

huān


zhòng
shēng
cháng

nǎo

máng
míng

dǎo
shī


shí

jìn
dào


zhī
qiú
jiě
tuō

cháng

zēng
è


jiǎn
sǔn
zhū
tiān
zhòng

cóng
míng


míng

yǒng

wén

míng

jīn


zuì
shàng

ān
yǐn

lòu
dào


děng

tiān
rén

wéi

zuìshì

xián

shǒu

guī
mìng

shàng
zūn

ěr
shí
shí
liù
wáng


zànquàn
qǐng
shì
zūn
zhuǎn


lún

xián
zuò
shì
yán

shì
zūn
shuō


duō
suǒ
ān
yǐn

lián
mǐn

ráo

zhū
tiān
rén
mín

chóng
shuō

yán

shì
xióng

děng
lún

bǎi


zhuāng
yánshàng
zhì
huì

yuàn
wéi
shì
jiān
shuō


tuō


děng


zhū
zhòng
shēng
lèi

wéi
fēn
bié
xiǎn
shì

lìng

shì
zhì
huì

ruò

děngzhòng
shēng


rán

shì
zūn
zhī
zhòng
shēng

shēn
xīn
zhī
suǒ
niàn


zhī
suǒ
háng
dào

yòu
zhī
zhì
huì

xiū宿
mìng
suǒ
háng


shì
zūn

zhī


dāng
zhuǎn

shàng
lún

上一页

1/5

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备16020514号-3