妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 五百弟子授记品第八

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng

bǎi


shòu

pǐn


ěr
shí

lóu


duō
luócóng

wén
shì
zhì
huì
fāng
biàn
便
suí

shuō


yòu
wén
shòu
zhūā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

wén

宿
shì
yīn
yuán
zhī
shì


wén
zhū

yǒu


zài
shén
tōng
zhīwèi
céng
yǒu

xīn
jìng
yǒng
yuè


cóng
zuò


dào


qián

tóu
miànquè
zhù

miàn

zhān
yǎng
zūn
yán


zàn
shě

ér
zuò
shì
niàn

shì
zūn
shènsuǒ
wéi

yǒu

suí
shùn
shì
jiān
ruò
gān
zhǒng
xìng


fāng
biàn
便
zhī
jiàn
ér
wèi
shuōchū
zhòng
shēng
chù
chù
tān
zhuó


děng


gōng


yán

néng
xuān

wéi

shì
zūn
néng
zhī

děng
shēn
xīn
běn
yuàn

ěr
shí

gào
zhū

qiū


děng
jiàn
shì

lóu


duō
luó


fǒu


cháng
chēng


shuō

rén
zhōng
zuì
wéi
cháng
tàn

zhǒng
zhǒng
gōng


jīng
qín

chí
zhù
xuānnéng


zhòng
shì
jiào

jiě
shì

zhī
zhèng


ér

ráo

tóng
fàn
xíng
zhě


shě

lái


néng
jìn

yán
lùn
zhī
biàn


děng

wèi

lóu

dàn
néng

chí
zhù
xuān

guò

jiǔ
shí

亿
zhū

suǒ


chí
zhù
xuān

zhī
zhèng
shuō

rén
zhōng

zuìyòu

zhū

suǒ
shuō
kōng


míng
liǎo
tōng

ài
zhì

cháng
néng
shěn

qīng
jìng
shuōyǒu

huò

shén
tōng
zhī


suí

shòu
寿
mìng

cháng
xiū
fàn
xíngshì
rén
xián
jiē
wèi
zhī
shí
shì
shēng
wén

ér

lóufāng
biàn
便

ráo


liàng
bǎi
qiān
zhòng
shēng

yòu
huà

liàng
ā
sēng

rén

lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānwèi
jìng
cháng
zuò

shì

jiào
huà
zhòng
shēng

zhū

qiū


lóu

shuō

rén
zhōng
ér
jīn


suǒ
shuō

rén
zhōng

wéi
xián
jié
zhōng
dāng
lái
zhū


shuō

rén
zhōng

ér
jiē

chí
zhù
xuān

wèi
lái


chí
zhù
xuān

liàng

biān
zhū

zhī


jiào
huà
ráo


liàng
zhòng
shēng

lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānwèi
jìng
cháng
qín
jīng
jìn
jiào
huà
zhòng
shēng

jiàn
jiàn
zhī
dào

guò

liàng
ā
sēng

jié

dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānhào
yuē

míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn
héng

shā
děng
sān
qiān

qiān
shì
jiè
wéi

bǎo
wéipíng

zhǎng


yǒu
shān
líng

jiàn
gōubǎo
tái
guān
chōng
mǎn

zhōng

zhū
tiān
gōng
diàn
殿
jìn
chù

kōng

rén
tiān
jiāo
jiē

liǎng

xiāng
jiàn


zhū
è
dào
rén


qiè
zhòng
shēng

jiē

huà
shēng


yǒu
yín
shén
tōng

shēn
chū
guāng
míng

fēi
xíng

zài

zhì
niàn
jiān


jīng
jìn
zhì
huì


jiē
jīn


sān
shí
èr
xiàng
ér

zhuāng
yán


guó
zhòng
shēng

cháng

èr
shí


zhěshí

èr
zhě

chán
yuè
shí

yǒu

liàng
ā
sēng

qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
zhū


zhòngshén
tōngài
zhì

shàn
néng
jiào
huà
zhòng
shēng
zhī
lèi


shēng
wén
zhòng

suàn
shù
jiào

suǒ

néng
zhī

jiēliù
tōng

sān
míng


jiě
tuōguó

yǒu

shì
děng

liàng
gōng

zhuāng
yán
chéng
jiù

jié
míng
bǎo
míng

guó
míng
shàn
jìngshòu
寿
mìng

liàng
ā
sēng

jié


zhù
shèn
jiǔ


miè

hòubǎo

biàn
mǎn

guó

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

zhū

qiū

tīngsuǒ
háng
dào

shàn
xué
fāng
biàn
便
zhī
zhòng

xiǎo


ér
wèi


zhì

shì

zhūzuò
shēng
wén
yuán
jiàoshù
fāng
biàn
便

huà
zhū
zhòng
shēng
lèi


shuō
shì
shēng
wéndào
shèn
yuǎn


tuō

liàng
zhòng

jiē


chéng
jiù

suī
xiǎo

xiè
dài

jiàn
dāng
lìng
zuò


nèiháng

wài
xiàn
shì
shēng
wén

shǎo

yàn
shēng


shí

jìngshì
zhòng
yǒu
sān


yòu
xiàn
xié
jiàn
xiāng

shì

fāng
biàn
便

zhòng
shēng

ruòshuō

zhǒng
zhǒng
xiàn
huà
shì

zhòng
shēng
wén
shì
zhě

xīn

huái
怀

huò

jīn


lóu
qiān

亿


qín
xiū
suǒ
háng
dào

xuān

zhūwéi
qiú

shàng
huì

ér

zhū

suǒ

xiànshàng

duō
wén
yǒu
zhì
huì

suǒ
shuō

suǒ
wèi

néng
lìng
zhòng
huān


wèi
céng
yǒu

juàn

ér

zhù

shì
shén
tōng
ài
zhì

zhī
zhū
gēn

dùn

cháng
shuō
qīng
jìng


yǎn
chàng

shì


jiào
zhū
qiān

亿
zhòng

lìng
zhù

chéng


ér

jìngwèi
lái

gōng
yǎng


liàng

shùzhù
xuān
zhèng
jìngcháng

zhū
fāng
biàn
便

shuō


suǒ
wèi

zhòng

chéng
jiù

qiè
zhì

gōng
yǎng
zhū

lái


chí

bǎo
zàng


hòu

chéng


hào
míng
yuē

míng


guó
míng
shàn
jìng


bǎo
suǒ

chéng

jié
míng
wéi
bǎo
míngzhòng
shèn
duō


shù

liàng

亿

jiē


shén
tōng

wēi

chōng
mǎn

guó


shēng
wén


shù

sān
míng

jiě
tuō
ài
zhì


shì
děng
wéi
sēng


guó
zhū
zhòng
shēng

yín

jiē

duàn

chún

biàn
huà
shēng


xiāng
zhuāng
yán
shēnchán
yuè
shí

gèng


shí
xiǎng


yǒu
zhū

rénzhū
è
dào


lóu


qiū

gōng


chéng
mǎn

dāng


jìng


xián
shèng
zhòng
shèn
duō


shì

liàng
shì


jīn
dàn
lüè
shuō

上一页

1/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000090号

粤ICP备16020514号-3