妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 见宝塔品第十一

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
jiàn
bǎo

pǐn

shí

ěr
shí

qián
yǒu

bǎo


gāo

bǎi
yóu
xún

zòng
guǎng
广
èr
bǎi

shí
yóu
xún

cóng

yǒng
chū

zhù
zài
kōng
zhōng

zhǒng
zhǒng
bǎo

ér
zhuāng
jiào
zhī


qiān
lán
shǔn

kān
shì
qiān
wàn


shù
chuáng
fān

wéi
yǎn
shì

chuí
bǎo
yīng
luò
bǎo
líng
wàn

亿
ér
xuán

shàng


miàn
jiē
chū
duō

luó

zhān
tán
zhī
xiāng

chōng
biàn
shì
jiè


zhū
fān
gài


jīn

yín

liú


chēnǎo

zhēn
zhū

méi
guī


bǎo

chéng

gāo
zhì

tiān
wáng
gōng

sān
shí
sān
tiān

tiān
màn
tuó
luó
huá

gōng
yǎng
bǎozhū
tiān
lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

qiān
wàn

亿
zhòngqiè
huá

xiāng

yīng
luò

fān
gài


yuè

gōng
yǎng
bǎo


gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn

ěr
shí
bǎo

zhōng
chū

yīn
shēng
tàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi

shì
jiā
móu

shì
zūn

néng

píng
děng

huì

jiào

suǒ

niàn

miào

huá
jīng

wèi

zhòng
shuō


shì


shì

shì
jiā
móu

shì
zūn


suǒ
shuō
zhě

jiē
shì
zhēn
shí

ěr
shí

zhòng

jiàn

bǎo

zhù
zài
kōng
zhōng

yòu
wén

zhōng
suǒ
chū
yīn
shēng

jiē
guài
wèi
céng
yǒu

cóng
zuò
ér


gōng
jìng

zhǎng

què
zhù

miàn

ěr
shí
yǒu


míng


shuō

zhī

qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó

děng
xīn
zhī
suǒ


ér
bái

yán

shì
zūnyīn
yuán

yǒu

bǎo

cóng

yǒng
chū

yòu


zhōng

shì
yīn
shēng

ěr
shí

gào


shuō
bǎo

zhōng
yǒu

lái
quán
shēn

nǎi
wǎng
guò

dōng
fāng

liàng
qiān
wàn

亿
ā
sēng

shì
jiè

guó
míng
bǎo
jìng


zhōng
yǒu


hào
yuē
duō
bǎoxíng


dào
shí

zuò

shì
yuàn

ruò

chéng


miè

zhī
hòu


shí
fāng
guó

yǒu
shuō

huá
jīng
chù


zhī

miào

wèi
tīng
shì
jīng


yǒng
xiàn

qián

wéi
zuò
zhèng
míng

zàn
yán
shàn
zāichéng
dào


lín
miè

shí


tiān
rén

zhòng
zhōng
gào
zhū

qiū


miè

hòu


gōng
yǎng

quán
shēn
zhě

yīng
shén
tōng
yuàn


shí
fāng
shì
jiè

zài
zài
chù
chù

ruò
yǒu
shuō

huá
jīng
zhě


zhī
bǎo

jiē
yǒng
chū

qián

quán
shēn
zài


zhōng

zàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāishuō

jīn
duō
bǎo

lái


wén
shuō

huá
jīng


cóng

yǒng
chū

zàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi

shì
shí


shuō

lái
shénbái

yán

shì
zūn


děng
yuàn

jiàn


shēn


gào


shuō


shì
duō
bǎo


yǒu
shēn
zhòng
yuàn

ruò

bǎo


wèi
tīng

huá
jīng


chū

zhū

qián
shí


yǒushēn
shì

zhòng
zhěfēn
shēn
zhū


zài

shí
fāng
shì
jiè
shuō


jìn
huán


chù

rán
hòu

shēn
nǎi
chū
xiàn
ěrshuō


fēn
shēn
zhū


zài

shí
fāng
shì
jiè
shuō

zhě

jīn
yīng
dāng
shuō
bái

yán

shì
zūn


děng

yuàn

jiàn
shì
zūn
fēn
shēn
zhūbài
gōng
yǎng

ěr
shí

fàng
bái
háo

guāng


jiàn
dōng
fāng

bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
guó

zhūzhū
guó


jiēwéi


bǎo
shù

bǎo


wéi
zhuāng
yán


shù
qiān
wàn

亿


chōng
mǎn

zhōng

biàn
zhāng
bǎo
màn

bǎo
wǎng
luó
shàng


guó
zhū
miào
yīn
ér
shuō
zhūjiàn

liàng
qiān
wàn

亿biàn
mǎn
zhū
guó

wèi
zhòng
shuō


nán

西
běi
fāng


wéi
shàng
xià

bái
háo
xiàng
guāng
suǒ
zhào
zhī
chù
shì

ěr
shí
shí
fāng
zhūgào
zhòng


yán

shàn
nánjīn
yīng
wǎng
suō

shì
jiè

shì
jiā
móu


suǒ

bìng
gōng
yǎng
duō
bǎo

lái
bǎo


shí
suō

shì
jiè

biàn
qīng
jìng

liú

wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

huáng
jīn
wéi
shéng

jiè

dào


zhū

luò

cūn
yíng

chénghǎi

jiāng


shān
chuān

lín
sǒu

shāo

bǎo
xiāng

màn
tuó
luó
huá
biàn

bǎo
wǎng
màn

luó


shàng

xuán
zhū
bǎo
líng

wéi
liú

huì
zhòng


zhū
tiān
rén
zhì
shì
shí

zhū


jiāng

wéi
shì
zhě

zhì
suō

shì
jiè


dào
bǎo
shù
xiàbǎo
shù
gāo

bǎi
yóu
xún

zhīhuá

guǒ


zhuāng
yán

zhū
bǎo
shù
xià
jiē
yǒu
shī

zhī
zuò

gāo

yóu
xún
bǎo
ér
jiào
shì
zhī

ěr
shí
zhū

zuò
jié
jiā

zuò


shì
zhǎn
zhuǎn
biàn
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

ér

shì
jiā
móufāng
suǒ
fēn
zhī
shēn
yóu

wèi
jìn

shí
shì
jiā
móu
róng
shòu
suǒ
fēn
shēn
zhū
fāng

gēng
biàn
èr
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
guó

jiē
lìng
qīng
jìng


yǒuè
饿
guǐ

chù
sheng

ā
xiū
luó

yòu

zhū
tiān

rén
zhì
suǒ
huà
zhī
guóliú

wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

shù
gāo

bǎi
yóu
xún

zhīhuá

guǒ


yǎn
shì

shù
xià
jiē
yǒu
bǎo
shī

zuò

gāo

yóu
xún

zhǒng
zhǒng
zhū
bǎo

wéi
zhuāng
jiào
hǎi

jiāng
zhēn
lín
tuó
shān
zhēn
lín
tuó
shān

tiě
wéi
shān


tiě
wéi
shānshān
děng
zhū
shān
wáng

tōng
wéi


guó


bǎo

píng
zhèng

bǎo
jiāo

màn
biàn


shàng

xuán
zhū
fān
gài

shāo

bǎo
xiāng

zhū
tiān
bǎo
huá
biàn
上一页

1/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000023号

粤ICP备16020514号-3