妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 见宝塔品第十一

2015-01-21  [妙法莲华经]

shì
jiā
móu


wèi
zhū

dāng
lái
zuò

fāng

gēng
biàn
èr
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
guó

jiē
lìng
qīng
jìng


yǒuè
饿
guǐ

chù
sheng

ā
xiū
luó

yòu

zhū
tiān

rén
zhì
suǒ
huà
zhī
guóliú

wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

shù
gāo

bǎi
yóu
xún

zhīhuá

guǒ


zhuāng
yán

shù
xià
jiē
yǒu
bǎo
shī

zuò

gāo

yóu
xún
bǎo
ér
jiào
shì
zhī
hǎi

jiāng
zhēn
lín
tuó
shān
zhēn
lín
tuó
shān

tiě
wéi
shān


tiě
wéi
shānshān
děng
zhū
shān
wáng

tōng
wéi


guó


bǎo

píng
zhèng

bǎo
jiāo

màn

biàn


shàng

xuán
zhū
fān
gài

shāo

bǎo
xiāng

zhū
tiān
bǎo
huá
biàn
ěr
shí
dōng
fāng
shì
jiā
móu


suǒ
fēn
zhī
shēn

bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
guó

zhōng
zhū
shuō


lái

shì


shí
fāng
zhū

jiē

lái


zuò


fāng

ěr
shí


fāng


bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
guó

zhū


lái
biàn
mǎn

zhōng

shì
shí

zhū


zài
bǎo
shù
xià

zuò
shī

zuò

jiē
qiǎn
shì
zhě
wèn
xùn
shì
jiā
móu

bǎo
huá
mǎn

ér
gào
zhī
yán

shàn
nánwǎng


shé
jué
shān
shì
jiā
móu


suǒ
yuē

shǎo
bìng

shǎo
nǎoān


shēng
wén
zhòng

ān
wěn
fǒubǎo
huá
sàn

gōng
yǎng

ér
zuò
shì
yán


mǒu
jiǎ
kāi

bǎo


zhū

qiǎn
shǐ
使
shì

ěr
shí
shì
jiā
móujiàn
suǒ
fēn
shēnlái
zuò

shī

zhī
zuò

jiē
wén
zhūtóng
kāi
bǎocóng
zuò


zhù

kōng
zhōng


qiè

zhòng
zhǎng


xīn
guānshì
shì
jiā
móu
yòu
zhǐ
kāi

bǎochū

yīn
shēng


què
guān
yào
kāi

chéng
mén


shí

qiè
zhòng
huì

jiē
jiàn
duō
bǎo

lái

bǎo

zhōng
zuò
shī

zuò

quán
shēn

sànchán
dìng

yòu
wén

yán

shàn
zāi

shàn
zāi

shì
jiā
móukuài
shuō
shì

huá
jīng


wèi
tīng
shì
jīng

ér
lái
zhì


ěr
shí

zhòng
děng

jiàn
guò


liàng
qiān
wàn

亿
jié
miè


shuō

shì
yán

tàn
wèi
céng
yǒu


tiān
bǎo
huá


sàn
duō
bǎo


shì
jiā
móu


shàng

ěr
shí
duō
bǎobǎo

zhōng
fēn
bàn
zuò

shì
jiā
móuér
zuò
shì
yán

shì
jiā
móu
jiù

zuò


shí
shì
jiā
móu

zhōng

zuò

bàn
zuò

jié
jiā

zuò

ěr
shí


zhòng
jiàn
èr

lái
zài

bǎo

zhōng
shī

zuò
shàng

jié
jiā

zuò


zuò
shì
niàn


zuò
gāo
yuǎn

wéi
yuàn

lái

shén
tōng


lìng

děng
bèi

chù

kōng


shí
shì
jiā
móu
shén
tōng


jiē
zhū

zhòng
jiē
zài

kōngyīn
shēng

gào

zhòng

shuí
néng


suō

guó

guǎng
广
shuō
miào

huá
jīng

jīn
zhèng
shì
shí


lái

jiǔ
dāng

niè
pán

miào

huá
jīng

zhǔ
yǒu
zài

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shèng
zhǔ
shì
zūn

suī
jiǔ
miè


zài
bǎo

zhōng

shàng
wéi

lái

zhū
rén
yúnqín
wéi
mièyāng
shù
jié

chù
chù
tīngnán

běn
yuàn


miè

hòu

zài
zài
suǒ
wǎng

cháng
wéi
tīng


yòu

fēn
shēn


liàng
zhūhéng
shā
děng

lái

tīngjiàn
miè


duō
bǎo

lái


shě
miào

zhòng

tiān
rén
lóng
shén

zhū
gōng
yǎng
shì

lìng

jiǔ
zhù


lái
zhì


wéi
zuò
zhūshén
tōng
liàng
zhòng

lìng
guó
qīng
jìng

zhū

bǎo
shù
xià


qīng
jìng
chí

lián
huá
zhuāng
yán


bǎo
shù
xià

zhū
shī

zuò


zuò

shàng

guāng
míng
yán
shìān
zhōng

rán


huǒ

shēn
chū
miào
xiāng

biàn
shí
fāng
guó

zhòng
shēng
méng
xūn
shèng
fēng

chuī
xiǎo
shù
zhī


shì
fāng
biàn
便

lìng

jiǔ
zhù

gào
zhū

zhòng


miè

hòu

shuí
néng

chí


shuō

jīng

jīn


qián


shuō
shì
yán


duō
bǎo


suī
jiǔ
miè
shì
yuàn

ér
shī

hǒu

duō
bǎo

lái
shēn

suǒ

huà


dāng
zhīzhū


děng

shuí
néngdāng


yuàn

lìng

jiǔ
zhù


yǒu
néngjīng

zhě


wéi
gōng
yǎngduō
bǎo


duō
bǎo


chǔ

bǎo


cháng
you
shí
fāng

wéi
shì
jīng
gōng
yǎng

zhū
lái
huà


zhuāng
yán
guāng
shì

zhū
shì
jiè
zhě

ruò
shuō

jīng


wéi
jiàn


duō
bǎo

lái


zhū
huà


zhū
shàn
nán

wéi


wéi
nán
shì
yuàn

zhū

jīng
diǎn

shù

héng
shā

suī
shuō

děng

wèi

wéi
nán

ruò
jiēzhì
zhì

fāng


shù
wèi
wéi
nán

ruò


zhǐ

dòng

qiān
jiè

yuǎn
zhì

guó


wèi
wéi
nán

ruò

yǒu
dǐng

wéi
zhòng
yǎn
shuō


liàng

jīng


wèi
wéi
nán

ruò

miè
hòu


è
shì
zhōng

néng
shuō

jīng

shì

wéi
nán

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén

shǒu


kōng

ér

yóu
xíng


wèi
wéi
nánmiè
hòu

ruò

shū
chí

ruò
shǐ
使
rén
shū

shì

wéi
nán

ruò
zhì

jiǎ
shàng

shēng

fàn
tiān


wèi
wéi
nán


miè

hòu


è
shì
zhōng

zàn


jīng

shì

wéi
nán

jiǎ
shǐ
使
jié
shāo

dān

gān
cǎo


zhōng

shāo


wèi
wéi
nán


miè

hòu

ruò
chí

jīng

wéi

rén
shuō

shì

wéi
nán

ruò
chí

wàn


qiān

cáng

shí
èr

jīng

wéi
rén
yǎn
shuō

lìng
zhū
tīng
zhě


liù
shén
tōng

suī
néng

shì


wèi
wéi
nánmiè
hòu

tīng
shòu

jīng

wèn
shì

wéi
nán

ruò
rén
shuō


lìng
qiān
wàn

亿


liàng

shù

héng
shā
zhòng
shēng


ā
luó
hàn


liù
shén
tōng

suī
yǒu
shìwèi
wéi
nánmiè
hòu

ruò
néng
fèng
chíjīng
diǎn

shì

wéi
nán


wéi

dàoliàng


cóng
shǐ
zhì
jīn

guǎng
广
shuō
zhū
jīng

ér


zhōng


jīngruò
yǒu
néng
chí


chí

shēn

zhū
shàn
nán
miè
hòu

shuí
néng
shòu
chí


sòng

jīng

jīn


qián


shuō
shì
yán


jīng
nán
chí

ruò
zàn
chí
zhěhuān


zhū


rán


shì
zhī
rén

zhū

suǒ
tàn

shì

yǒng
měng

shì

jīng
jìn

shì
míng
chí
jiè

háng
tóu
tuó
zhě


wéi
shàng

dào

néng

lái
shì


chí

jīng

shì
zhēnzhù
chún
shànmiè

hòu

néng
jiěshì
zhū
tiān
rén

shì
jiān
zhī
yǎn


kǒng
wèi
shì

néng


shuō


qiè
tiān
rén

jiē
yìng
gōng
yǎng

 

本文是第十一品,以下是其他品:

第1品  第2品  第3品  第4品

第5品  第6品  第7品  第8品

第9品  第10品  第11品  第12品

第13品  第14品  第15品  第16品

第17品  第18品  第19品  第20品

第21品  第22品  第23品  第24品

第25品  第26品  第27品  第28品

上一页

2/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000090号

粤ICP备16020514号-3