妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 提婆达多品第十二

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīngduō
pǐn

shí
èr

ěr
shí

gào
zhūtiān
rén

zhòngguò


liàng
jié
zhōng

qiú

huá
jīng


yǒu
xiè
juàn


duō
jié
zhōng
cháng
zuò
guó
wáng


yuàn
qiú


shàngxīn

tuì
退
zhuǎn

wèi

mǎn

liù

luó


qín
xíng

shī

xīn

lìn


xiàng
zhēn

guó

chéng

cóng

tóusuǐ

nǎo

shēn

ròu

shǒu


mìng

shí
shì
rén
mín
shòu
寿
mìng

liàng

wèi
juān
shě
guó
wèi

wěi
zhèng
tài
xuān
lìng

fāng
qiú


shuí
néng
wèi

shuō

chéng
zhě


dāng
zhōng
shēn
gōng

zǒu
shǐ
使

shí
yǒu
xiān
rén
lái
bái
wáng
yán


yǒu

chéng

míng
miào

huá
jīng

ruò

wéi


dāng
wèi
xuān
shuō

wáng
wén
xiān
yán

huān

yǒng
yuè


suí
xiān
rén

gōng

suǒ


cǎi
guǒ


shuǐ

shí
xīn

shè
shí

nǎi
zhì

shēn
ér
wéi
chuáng
zuò

shēn
xīn

juàn


shí
fèng
shì

jīng

qiān
suì

wèi
jīng
qín

shì

lìng

suǒ


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


niàn
guò

jié

wéi
qiú
suī
zuò
shì
guó
wáng


tān
chuí
zhōng
gào

fāng

shuí
yǒu


zhě

ruò
wéi

jiě
shuō

shēn
dāng
wéishí
yǒu
ā

xiān

lái
bái


wáng


yǒu
wēi
miào


shì
jiān
suǒ

yǒu

ruò
néng
xiū
xíng
zhě


dāng
wéi

shuō

shí
wáng
wén
xiān
yán

xīn
shēng


yuè


biàn
便
suí
xiān
rén

gōng


suǒ


cǎi
xīn

guǒ
luǒ

suí
shí
gōng
jìng


qíng
cún
miàoshēn
xīn

xiè
juàn


wéi
zhū
zhòng
shēng

qín
qiú


wéi

shēn
wéi

guó
wáng

qín
qiú
huòsuì
zhì

chéng


jīn

wéi

shuō


gào
zhū

qiū

ěr
shí
wáng
zhěshēn
shì

shí
xiān
rén
zhě

jīnduō
shì

yóuduō
shàn
zhī
shi


lìngliù

luóbēi

shě

sān
shí
èr
xiàng


shí
zhǒng
hǎojīn


shí
suǒ
wèi


shè


shí


gòng
shén
tōng
dào


chéng
děng
zhèng
jué

guǎng
广

zhòng
shēng

jiē
yīnduō
shàn
zhī
shi


gào
zhū

zhòng
duō
què
hòu
guò

liàng
jié

dāng

chéng


hào
yuē
tiān
wáng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

shì
jiè
míng
tiān
dào

shí
tiān
wáng

zhù
shì
èr
shí
zhōng
jié

guǎng
广
wèi
zhòng
shēng
shuō

miào


héng

shā
zhòng
shēng

ā
luó
hàn
guǒ


liàng
zhòng
shēng

yuán
jué
xīn

héng

shā
zhòng
shēng


shàng
dào
xīnshēng
rěn

zhì

tuì
退
zhuǎn

shí
tiān
wáng

bān
niè
pán
hòu

zhèng

zhù
shì
èr
shí
zhōng
jié

quán
shēn
shèbǎo


gāo
liù
shí
yóu
xún

zòng
guǎng
广

shí
yóu
xún

zhū
tiān
rén
mín
huá


xiāng

shāo
xiāng


xiāng


fu

yīng
luò

chuáng
fān

bǎo
gài


yuè


sòng


bài
gōng
yǎng

bǎo
miàoliàng
zhòng
shēng

ā
luó
hàn
guǒ


liàng
zhòng
shēng


zhī


zhòng
shēngxīn

zhì

tuì
退
zhuǎn


gào
zhū

qiū

wèi
lái
shì
zhōng

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén
miào

huá
jīngduō
pǐn

jìng
xīn
xìn
jìng

shēng

huò
zhě


duòè
饿
guǐ

chù
sheng

shēng
shí
fāng

qián

suǒ
shēng
zhī
chù

cháng
wén

jīng

ruò
shēng
rén
tiān
zhōng

shòu
shèng
miào


ruò
zài

qián

lián
huá
huà
shēng


shí
xià
fāng
duō
bǎo
shì
zūn
suǒ
cóngmíng
yuē
zhì


bái
duō
bǎo


dāng
huán
běn


shì
jiā
móu


gào
zhì

yuē

shàn
nán


qiě
dài
yǒumíng
wén
shū
shī
xiāng
jiàn

lùn
shuō
miàohuán
běn


上一页

1/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备16020514号-3