妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 安乐行品第十四

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
ān

xíng
pǐn

shí

ěr
shí
wén
shū
shī


wáng


bái

yán

shì
zūn

shì
zhūshèn
wéi
nán
yǒu

jìng
shùn

shì
yuàn


hòu
è
shì


chí

shuō
shì

huá
jīng

shì
zūnhòu
è
shì

yún

néng
shuō
shì
jīng


gào
wén
shū
shī


ruòhòu
è
shì

shuō
shì
jīng

dāng
ān
zhù
zhě

ān
zhù


xíng
chù

qīn
jìn
chù

néng
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
shì
jīng

wén
shū
shī


yún

míng

xíng
chù

ruò

zhù
rěnróu

shàn
shùn
ér


bào

xīn


jīng

yòu
suǒ
xíng

ér
guān
zhū


shí
xiàngxíng

fēn
bié

shì
míng

xíng
chù

yún

míng

qīn
jìn
chùqīn
jìn
guó
wáng

wángchén

guān
zhǎng


qīn
jìn
zhū
wài
dào
fàn
zhì


jiān

děng


zào
shì

wén


zàn
yǒng
wài
shūqié

tuóqié

tuó
zhěqīn
jìn
zhū
yǒu
xiōng


xiāng
chā
xiāng
luó
děng
zhǒng
zhǒng
biàn
xiàn
zhī


yòu

qīn
jìn
zhān
tuó
luó


chù
zhū
yáng

gǒu

tián
liè


zhū
è
shì
rén
děng

huò
shí
lái
zhě


wèi
shuōsuǒ

wàng

yòu

qīn
jìn
qiú
shēng
wén

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu

wèn
xùn

ruò

fáng
zhōng

ruò
jīng
xíng
chù

ruò
zài
jiǎng
táng
zhōng


gòng
zhù
zhǐ

huò
shí
lái
zhě

suí

shuōsuǒ

qiú

wén
shū
shī


yòu


yīng


rén
shēn


néng
shēng

xiǎng
xiàng
ér
wéi
shuō

jiàn

ruò


jiāxiǎo


chǔ


guǎ

děng
gòng

jìn

zhǒng

nán
zhī
rén

wéi
qīn
hòu

jiā

ruò
yǒu
yīn
yuánshí

dàn

xīn
niàn


ruò
wèi

rén
shuō
chǐ
齿
xiào


xiàn
xiōng


nǎi
zhì
wèi

yóu

qīn
hòu

kuàng


shìchù
nián
shàoshā


xiǎo
ér

tóng
shī

cháng
hào
zuò
chán

zài

xián
chù

xiū
shè

xīn

wén
shū
shī


shì
míng
chū
qīn
jìn
chù

guān

qiè

kōng


shí
xiàng


diān
dǎo


dòng


tuì
退


zhuǎnkōng


suǒ
yǒu
xìng


qiè

yán
dào
duàn


shēng


chū

míng


xiàng

shí

suǒ
yǒu


liàng


biān


ài


zhàng

dàn

yīn
yuán
yǒu

cóng
diān
dǎo
shēng

shuō

cháng

guān

shì

xiàng

shì
míng


èr
qīn
jìn
chù

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò
yǒu
hòu
è
shìwèi
xīn


shuō
shì
jīng

yìng

háng
chù


qīn
jìn
chù

cháng

guó
wáng


guó
wángchén
guān
zhǎng

xiōng
xiǎn

zhě


zhān
tuó
luó

wài
dào
fàn
zhìqīn
jìn

zēng
shàng
màn
rén

tān
zhù
xiǎo
chéng

sān
zàng
xué
zhě


jiè

qiū

míng

luó
hànqiū


hǎo

xiào
zhě

shēn
zhùqiú
xiàn
miè


zhū
yōujiē

qīn
jìn

ruò
shì
rén
děng


hǎo
xīn
lái

dào


suǒ

wéi
wén

dàosuǒ
wèi
xīn


huái
怀

wàng

ér
wéi
shuō


guǎ

chǔzhū

nán

jiē

qīn
jìn


wéi
qīn
hòuqīn
jìn


ér
kuí
kuài

tián
lièwéi

shā
hài

fàn
ròu

huó

xuàn
mài
shì
zhī
rén

jiē

qīn
jìn

xiōng
xiǎn
xiàng


zhǒng
zhǒngzhū
yín

děng

jìn

qīn
jìnpíng
chù

wéi

shuō


ruò
shuō

shí
xiào
shí

jiāng


qiū

ruò


qiū


xīn
niàn


shì

míng
wéi

háng
chù
jìn
chùèr
chù

néng
ān

shuō

yòu


xíng

shàng
zhōng
xià


yǒu
wéi

wéi

shí

shí
fēn
bié

shì
nán
shì
zhūzhī

jiàn

shì

míng
wéiháng
chù


qiè
zhū


kōng

suǒ
yǒu


yǒu
cháng
zhù
miè

shì
míng
zhì
zhě

suǒ
qīn
jìn
chù

diān
dǎo
fēn
bié

zhū

yǒu


shì
shí
fēi
shí

shì
shēng
fēi
shēng

zài

xián
chù

xiū
shè

xīn

ān
zhù

dòng
shān

guān

qiè


jiē

suǒ
yǒu

yóu


kōng


yǒu
jiānshēng

chū


dòng

tuì
退

cháng
zhù

xiāng

shì
míng
jìn
chù

ruò
yǒu

qiūmiè
hòu


shì
háng
chù


qīn
jìn
chù

shuō

jīng
shí


yǒu
qiè
ruòyǒu
shíjìng
shì


zhèng

niàn

suí

guān


cóng
chán
dìng


wéi
zhū
guó
wáng

wáng

chén
mín


luó
mén
děng

kāi
huà
yǎn
chàng

shuō

jīng
diǎn


xīn
ān
yǐn


yǒu
qiè
ruò

wén
shū
shī


shì
míngān
zhù
chū


néng

hòu
shì

shuō

huá
jīng

上一页

1/3

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备16020514号-3