妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 分别功德品第十七

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
fēn
bié
gōng

pǐn

shí

ěr
shí

huì

wén

shuō
shòu
寿
mìng
jié
shù
cháng
yuǎn

shì


liàng

biān
ā
sēng

zhòng
shēng


ráoshí
shì
zūn
gào
ā

duō


shuō
shì

lái
shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn
shí

liù
bǎi

shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
zhòng
shēngshēng

rěn


yǒu
qiān
bèiwén
chí
tuó
luó

mén


yǒu

shì
jiè
wēi
chén
shù
shuō

ài
biàn
cái


yǒu

shì
jiè
wēi
chén
shùbǎi
qiān
wàn

亿

liàng
xuán
tuó
luóyǒu
sān
qiān

qiān
shì
jiè
wēi
chén
shù


néng
zhuǎn

tuì
退

lún


yǒu
èr
qiān
zhōng
guó

wēi
chén
shù


néng
zhuǎn
qīng
jìng

lún


yǒu
xiǎo
qiān
guó

wēi
chén
shùshēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu


tiān
xià
wēi
chén
shùshēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu
sān

tiān
xià
wēi
chén
shù


sān
shēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu
èr

tiān
xià
wēi
chén
shù


èr
shēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu


tiān
xià
wēi
chén
shùshēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu

shì
jiè
wēi
chén
shù
zhòng
shēng

jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


shuō
shì
zhū

shíkōng
zhōng


màn
tuó
luó
huámàn
tuó
luó
huá


sàn

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhòng
bǎo
shù
xià

shī

zuò
shàng
zhū


bìng
sàn

bǎo

zhōng
shī

zuò
shàng
shì
jiā
móujiǔ
miè

duō
bǎo

lái


sàn

qiè
zhū


zhòng

yòuzhān
tán

chén
shuǐ
xiāng
děngkōng
zhōng

tiān


míng

miào
shēng
shēn
yuǎn

yòu

qiān
zhǒng
tiān


chuí
zhū
yīng
luò

zhēn
zhū
yīng
luòzhū
yīng
luòzhū
yīng
luò

biàn

jiǔ
fāng

zhòng
bǎo
xiāng

shāo

jià
xiāng


rán
zhōu
zhì

gōng
yǎng

huì
shàng

yǒu
zhūzhí
chí
fān
gàiér
shàng

zhì

fàn
tiān

shì
zhū
miào
yīn
shēngliàng
sòng

zàn
tàn
zhū


ěr
shí
cóng
zuò
ér


piān
tǎn
yòu
jiān


zhǎng
xiàng


ér
shuō

yán


shuō

yǒusuǒ
wèi
céng
wén

shì
zūn
yǒushòu
寿
mìng


liàng


shù
zhūwén
shì
zūn
fēn
bié

shuōzhě

huān

chōng
biàn
shēn

huò
zhù

tuì
退


huò

tuó
luó


huò

ài

shuō

wàn

亿
xuán
zǒng
chí

huò
yǒu

qiān
jiè

wēi
chén
shù

jiē
néng
zhuǎn


tuì
退
zhī

lún


yǒu
zhōng
qiān
jiè

wēi
chén
shù

jiē
néng
zhuǎn

qīng
jìng
zhī

lún


yǒu
xiǎo
qiān
jiè

wēi
chén
shù


shēng
zài

dāng

chéng

dào


yǒu

sān
èr
tiān
xià

wēi
chén
zhūsuí
shù
shēng
chéng


huò


tiān
xià

wēi
chén
shù
yǒu

shēng
zài

dāng
chéng

qiè
zhì


shì
děng
zhòng
shēng

wén

shòu
寿
cháng
yuǎnliàng

lòu

qīng
jìng
zhī
guǒ
bào


yǒu

shì
jiè

wēi
chén
shù
zhòng
shēng

wén

shuō
shòu
寿
mìng

jiē


shàng
xīn

shì
zūn
shuō

liàngduō
yǒu
suǒ
ráo
kōng

biān


tiān
màn
tuó
luómàn
tuó
luó

shì
fàn

héng
shā


shù


lái


zhān
tán
chén
shuǐ

bīn
fēn
ér
luàn
zhuì


niǎo
fēi
kōng
xià

gòng
sàn

zhū


tiān


kōng
zhōng


rán
chū
miào
shēng

tiān

qiān
wàn
zhǒng

xuán
zhuǎn
ér
lái
xià

zhòng
bǎo
miào
xiāng


shāo

jià
zhī
xiāng


rán

zhōu
biàn

gōng
yǎng
zhū
shì
zūn

zhòng

zhí

bǎo
fān
gài

gāo
miào
wàn

亿
zhǒngzhì
fàn
tiānzhū

qián

bǎo
zhuàng
xuán
shèng
fānqiān
wànyǒng
zhū

lái


shì
zhǒng
zhǒng
shì


suǒ
wèi
céng
yǒu

wén

shòu
寿

liàng


qiè
jiē
huānmíng
wén
shí
fāng

guǎng
广
ráo

zhòng
shēng


qiè

shàn
gēn


zhù

shàng
xīn

上一页

1/3

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000090号

粤ICP备16020514号-3