妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 随喜功德品第十八

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
suí

gōng

pǐn

shí

ěr
shí
bái

yán

shì
zūn

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén
shì

huá
jīng
suí

zhěsuǒ


ér
shuō

yán

shì
zūn
miè

hòu


yǒu
wén
shì
jīng

ruò
néng
suí

zhě

wéi


suǒ


ěr
shí


gào
ā

duō


lái
miè
hòu

ruò

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu

zhì
zhě

ruò
zhǎng
ruò
yòu

wén
shì
jīng
suícóng

huì
chū

zhì


chù

ruò
zài
sēng
fāng

ruò
kòng
xián


ruò
chéng


xiàngluò

tián
suǒ
wén

wèizōng
qīn

shàn
yǒu

zhī
shi

suí

yǎn
shuō

shì
zhū
rén
děng

wén

suíxíng
zhuǎn
jiào


rén
wénsuí

zhuǎn
jiào


shì
zhǎn
zhuǎn

zhì


shí

ā

duō
shí
shàn
nán


shàn

rén

suí

gōngjīn
shuō
zhī


dāng
shàn
tīng

ruò

bǎi
wàn

亿
ā
sēng

shì
jiè

liù


shēng
zhòng
shēng

luǎn
shēng

tāi
shēng

shī
湿
shēng

huà
shēng

ruò
yǒu
xíng


xíng

yǒu
xiǎng


xiǎng

fēi
yǒu
xiǎng

fēi

xiǎng
èr

duōshì
děng
zài
zhòng
shēng
shù
zhě

yǒu
rén
qiú


suí

suǒzhī


jiē


zhīzhòng
shēng


mǎn
yán


jīn

yín

liú


chē


nǎo

shān

zhū
miào
zhēn
bǎo


xiàng


chē
chéng


bǎo
suǒ
chéng
gōng
diàn
殿
lóu

děng

shì

shī
zhǔ


shì

shī
mǎn

shí
nián


ér
zuò
shì
niànshī
zhòng
shēng


zhī


suí

suǒ


rán

zhòng
shēng

jiē

shuāi
lǎo

nián
guò

shí


bái
miàn
zhòu

jiāng


jiǔ


dāngér
xùn
dǎo
zhī
zhòng
shēng

xuān


huà

shì
jiào
shí
jiē


tuó
huán
dào


tuó
hán
dào

ā

hán
dào

ā
luó
hàn
dào

jìn
zhū
yǒu
lòu


shēn
chán
dìng
jiē


zàijiě
tuō
yún


shì

shī
zhǔ
suǒ

gōng

níng
wéi
duō
fǒubái

yán

shì
zūn

shì
rén
gōng

shèn
duō


liàng

biān

ruò
shì
shī
zhǔ

dàn
shī
zhòng
shēng

qiè
yuè


gōng


liàng


kuàng
lìng

ā
luó
hàn
guǒ


gào
jīn
fēn
míngshì
rén


qiè
yuè


shī


bǎi
wàn

亿
ā
sēng

shì
jiè
liù

zhòng
shēng

yòu
lìng

ā
luó
hàn
guǒ

suǒ

gōng
shì


shí
rén

wén

huá
jīng


suí

gōng


bǎi
fēn

qiān
fēn

bǎi
qiān
wàn

亿
fēn


nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng
zhī

ā

duō


shì


shí
rén
zhǎn
zhuǎn
wén

huá
jīng
suí

gōng


shàng

liàng

biān
ā
sēngkuàng
zuì
chū

huì
zhōng
wén
ér
suí

zhě
shèng


liàng

biān
ā
sēngyòu

ā

duō

ruò
rén
wèi
shì
jīng


wǎng

sēng
fāng

ruò
zuò

ruòtīng
shòu

yuán
shì
gōng


zhuǎn
shēn
suǒ
shēng


hǎo
shàng
miào
xiàng


chē
chéng

zhēn
bǎo
niǎnchéng
tiān
gōng

ruò

yǒu
rén

jiǎng

chù
zuò

gèng
yǒu
rén
lái

quàn
lìng
zuò
tīng

ruò
fēn
zuò
lìng
zuò

shì
rén
gōng


zhuǎn
shēn


shì
zuò
chù

ruò
fàn
wáng
zuò
chù

ruò
zhuàn
lún
shèng
wáng
suǒ
zuò
zhī
chù

ā

duō

ruò

yǒu
rénrén
yán

yǒu
jīng

míng

huá


gòng
wǎng
tīng


shòu

jiào

nǎi
zhì


jiān
wén

shì
rén
gōng


zhuǎn
shēn


tuó
luógòng
shēng

chù


gēn
zhì
huì

bǎi
qiān
wàn
shì
zhōng

yīn


kǒu


chòu

shé
cháng

bìng

kǒu


bìng

chǐ
齿

gòu
hēi


huáng


shūquē
luò


chà
chún

xià
chuí


qiān
suō


chuāng
zhēnquē
huàiwāi
xié


hòuhēi


zhū

biǎn

[遞-辶+匚]


miàn


hēixiá
chángyǒu

qièxiàng

chún
shé

chǐ
齿

jiē
yǎn
hǎo


xiū
gāo
zhí

miàn
mào
yuán
mǎn

méi
gāo
ér
cháng

é
guǎng
广
píng
zhèng

rén
xiàngshì
shì
suǒ
shēng

jiàn

wén


xìn
shòu
jiào
huì

ā

duō


qiě
guān
shì

quàn


rén
lìng
wǎng
tīng


gōng

kuàng

xīn
tīng
shuō


sòng

ér


zhòng
wèi
rén
fēn
bié


shuō
xiū
xíng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò
rén


huì


wén
shì
jīng
diǎn

nǎi
zhì
suí

wéi

shuō


shì
zhǎn
zhuǎn
jiào

zhìshí

zuì
hòu
rén
huò


jīn
dāng
fēn
bié
zhī


yǒu

shī
zhǔ

gōng


liàng
zhòng


mǎn

shí
suì

suí

zhī
suǒ


jiàn

shuāi
lǎo
xiāng


bái
ér
miàn
zhòu

chǐ
齿
shū
xíng

jié

niànjiǔ


jīn
yīng
dāng
jiào

lìng


dào
guǒ


wéi
fāng
biàn
便
shuō

niè
pán
zhēn
shí


shì
jiē

láoshuǐ

pào
yàn


děng
xián
yīng
dāng


shēng
yàn

xīn

zhū
rén
wén
shì


jiē

ā
luó
hànliù
shén
tōng

sān
míng

jiě
tuō

zuì
hòu


shí

wén


suí


shì
rén

shèng
wéi
shì
zhǎn
zhuǎn
wénshàng

liàng


kuàng


huì

chū
wén
suí

zhě

ruò
yǒu
quàn

rén

jiāng
yǐn
tīng

huá

yán

jīng
shēn
miào

qiān
wàn
jié
nànshòu
jiào
wǎng
tīng

nǎi
zhì


wén


rén
zhī

bào

jīn
dāng
fēn
bié
shuō

shì
shì

kǒu
huàn

chǐ
齿

shū
huáng
hēi

chún

hòu
qiān
quē


yǒu


xiāng

shé

gàn
hēi
duǎn


gāo
xiū
qiě
zhí

é
guǎng
广
ér
píng
zhèng

miàn


duān
yán

wéi
rén
suǒ

jiàn

kǒu


xiù
huì

yōu

huá
zhī
xiāng

dāng
cóng

kǒu
chū

ruò


sēng
fāng


tīng

huá
jīngwén
huān


jīn
dāng
shuōhòu
shēng
tiān
rén
zhōng


miào
xiàng

chē

zhēn
bǎo
zhī
niǎnchéng
tiān
gōng
diàn
殿

ruò

jiǎng

chù

quàn
rén
zuò
tīng
jīng

shì

yīn
yuán


shì
fàn
zhuǎn
lún
zuò


kuàng

xīn
tīng

jiě
shuō

shuō
ér
xiū
xíng

liàng

 

本文是第十八品,以下是其他品:

第1品  第2品  第3品  第4品

第5品  第6品  第7品  第8品

第9品  第10品  第11品  第12品

第13品  第14品  第15品  第16品

第17品  第18品  第19品  第20品

第21品  第22品  第23品  第24品

第25品  第26品  第27品  第28品

分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备16020514号-3