妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 常不轻菩萨品第二十

2015-01-21  [妙法莲华经]

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

guò

yǒu


hào
wēi
yīn
wáng

shén
zhì

liàng

jiāng
dǎo

qiè

tiān
rén
lóng
shén

suǒ
gòng
gōng
yǎng

shì

miè
hòujìn
shí

yǒu
míng
cháng

qīng

shí
zhū

zhòng


zhù
qīngwǎng
dào

suǒ

ér

zhī
yánqīngděng
háng
dào

jiē
dāng
zuò


zhū
rén
wén


qīng
huǐ
qīngnéng
rěn
shòu
zhī


zuìlín
mìng
zhōng
shí


wén

jīng

liù
gēn
qīng
jìng

shén
tōngzēng

shòu
寿
mìng


wéi
zhū
rén

guǎng
广
shuō
shì
jīng

zhū
zhù

zhòng

jiē
méngjiào
huà
chéng
jiù

lìng
zhù

dào


qīng
mìng
zhōng

zhí

shù


shuō
shì
jīng
liàng


jiàn

gōngchéng

dào


shí

qīngshēn
shì

shí


zhòng

zhù

zhī
zhě

wén

qīng
yán


dāng
zuòshì
yīn
yuán

zhí

shùhuì
bǎi
zhī
zhòng

bìng
qīng
xìn
shì


jīn


qián

tīng

zhě
shìqián
shì

quàn
shì
zhū
rén

tīng
shòu

jīngzhī


kāi
shì
jiào
rén

lìng
zhù
niè
pán

shì
shì
shòu
chí


shì
jīng
diǎn


亿

亿
wàn
jié

zhì
shí
nǎi

wén

shì

huá
jīng


亿

亿
wàn
jié

zhì
zhū

shì
zūn

shí
shuō
shì
jīng

shì

xíng
zhěmiè
hòu

wén

shì
jīng


shēng

huò

yīng
dāng

xīn

guǎng
广
shuō

jīng

shì
shì
zhíchéng

dào

 

本文是第二十品,以下是其他品:

第1品  第2品  第3品  第4品

第5品  第6品  第7品  第8品

第9品  第10品  第11品  第12品

第13品  第14品  第15品  第16品

第17品  第18品  第19品  第20品

第21品  第22品  第23品  第24品

第25品  第26品  第27品  第28品

上一页

2/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000090号

粤ICP备16020514号-3