妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 如来神力品第二十一

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng

lái
shén

pǐn

èr
shí

ěr
shí

qiān
shì
jiè
wēi
chén
děng


cóng

yǒng
chū
zhě

jiē


qián

xīn

zhǎng

zhān
yǎng
zūn
yán

ér
bái

yán

shì
zūn


děng


miè
hòu

shì
zūn
fēn
shēn
suǒ
zài
guó

miè

zhī
chù

dāng
guǎng
广
shuō

jīng

suǒ

zhěděng
shì
zhēn
jìngshòu
chí


sòng

jiě
shuō

shū
xiě

ér
gòng
yǎng
zhī

ěr
shí
shì
zūn


wén
shū
shī

děng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
jiù
zhù
suō

shì
jièzhū

qiū


qiū


yōu

sāi

yōutiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng


qiè
zhòng
qián

xiàn

shén


chū
guǎng
广
cháng
shé
shàng
zhì
fàn
shì


qiè
máo
kǒng
fàng


liàng

shù

guāng

jiē

biàn
zhào
shí
fāng
shì
jiè

zhòng
bǎo
shù
xià

shī

zuò
shàng
zhū

shì

chū
guǎng
广
cháng
shé

fàng

liàng
guāng

shì
jiā
móubǎo
shù
xià
zhū

xiàn
shén

shí

mǎn
bǎi
qiān
suì

rán
hòu
huán
shè
shé
xiàng


shí
qǐng
kài


gòng
tán
zhǐ

shì
èr
yīn
shēng

biàn
zhì
shí
fāng
zhū

shì
jiè


jiē
liù
zhǒng
zhèn
dòng


zhōng
zhòng
shēng

tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děngshénjiē
jiàn

suō

shì
jiè


liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
zhòng
bǎo
shù
xià

shī

zuò
shàng
zhūjiàn
shì
jiā
móu


gòng
duō
bǎo

lái

zài
bǎo

zhōng

zuò
shī

zuò

yòu
jiàn

liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿


zhū

zhòng

gōng
jìng
wéi
rào
shì
jiā
móu
jiàn
shì


jiē

huānwèi
céng
yǒu


shí
zhū
tiānkōng
zhōng

gāo
shēng
chàng
yán

guò


liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

shì
jiè

yǒu
guó
míng
suō


shì
zhōng
yǒu

míng
shì
jiā
móu


jīn
wèi
zhū

shuō

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào

suǒ

niàn


děng
dāng
shēn
xīn
suídāng

bài
gòng
yǎng
shì
jiā
móu
zhū
zhòng
shēng

wén

kōng
zhōng
shēngzhǎng
xiàng
suō

shì
jiè
zuò

shì
yánshì
jiā
móu

shì
jiā
móu
zhǒng
zhǒng
huá

xiāng

yīng
luò

fān
gài


zhū
yán
shēn
zhī


zhēn
bǎo
miào


jiē
gòng
yáo
sàn
suō

shì
jiè

suǒ
sàn
zhū


cóng
shí
fāng
láiyún


biàn
chéng
bǎo
zhàng

biàn


jiān
zhū

zhī
shàng


shí
shí
fāng
shì
jiè

tōng


ài


ěr
shí


gào
shàng
xíng
děngzhòng

zhū

shén


shì


liàng

biān


ruò


shì
shén
liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

jié

wèi
zhǔ
lèi


shuō

jīng
gōng


yóu

néng
jìn


yào
yán
zhī


lái

qiè
suǒ
yǒu
zhīlái

qiè

zài
shénlái

qiè

yào
zhī
zàng


lái

qiè
shèn
shēn
zhī
shì

jiē


jīng
xuān
shì
xiǎn
shuō

shì


děng


lái
miè
hòu

yīng

xīn
shòu
chí


sòng

jiě
shuō

shū
xiě


shuō
xiū
xíng

suǒ
zài
guó


ruò
yǒu
shòu
chí


sòng

jiě
shuō

shū
xiě


shuō
xiū
xíng

ruò
jīng
juàn
suǒ
zhù
zhī
chù

ruò

yuán
zhōng

ruò

lín
zhōng

ruò

shù
xià

ruò

sēng
fāng

ruò
bái

shè

ruò
zài
diàn
殿
táng

ruò
shān

kuàng


shì
zhōng
jiē
yīng


gòng
yǎng

suǒ

zhě


dāng
zhī
shì
chù


shì
dào
chǎng

zhū
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānzhūzhuǎn


lún

zhūér
bān
niè
pán

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

zhū

jiù
shì
zhě

zhù


shén
tōng

wéi
yuè
zhòng
shēng


xiàn

liàng
shén


shé
xiāng
zhì
fàn
tiān

shēn
fàng

shù
guāng

wéi
qiú

dào
zhě

xiàn


yǒu
shì

zhū

qǐng
kài
shēng


tán
zhǐ
zhī
shēng

zhōu
wén
shí
fāng
guó


jiē
liù
zhǒng
dòngmiè

hòu

néng
chí
shì
jīng


zhū

jiē
huān


xiàn

liàng
shén


zhǔ
lèi
shì
jīng


zàn
měi
shòu
chí
zhěliàng
jié
zhōng

yóu


néng
jìn

shì
rén
zhī
gōngbiān

yǒu
qióng


shí
fāng

kōng
biān


néng
chí
shì
jīng
zhě


wéi

jiànjiàn
duō
bǎozhū
fēn
shēn
zhě

yòu
jiàn

jīn


jiào
huà
zhūnéng
chí
shì
jīng
zhě

lìng


fēn
shēn

miè

duō
bǎoqiè
jiē
huān


shí
fāng
xiàn
zài


bìng
guò

wèi
lái


jiàn

gōng
yǎng


lìng

huān


zhū

zuò
dào
chǎng

suǒ


yào


néng
chí
shì
jīng
zhě


jiǔ

dāng


néng
chí
shì
jīng
zhě


zhū

zhī


míng


yánshuō

qióng
jìn


fēng

kōng
zhōng


qiè

zhàng
àilái
miè
hòu

zhī

suǒ
shuō
jīng

yīn
yuán
suí


shí
shuōyuè
guāng
míng

néng
chú
zhū
yōu
míng


rén
háng
shì
jiān

néng
miè
zhòng
shēng
ān

jiào

liàng
jìng
zhù

chéng

shì

yǒu
zhì
zhě

wén

gōng

miè

hòu

yìng
shòu
chí

jīng

shì
rén


dào

jué
dìng

yǒu


 

本文是第二十一品,以下是其他品:

第1品  第2品  第3品  第4品

第5品  第6品  第7品  第8品

第9品  第10品  第11品  第12品

第13品  第14品  第15品  第16品

第17品  第18品  第19品  第20品

第21品  第22品  第23品  第24品

第25品  第26品  第27品  第28品

分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000023号

粤ICP备16020514号-3