妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 药王菩萨本事品第二十三

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
yào
wáng


běn
shì
pǐn

èr
shí
sān

ěr
shí
xiǔ
宿
wáng
huá


bái

yán

shì
zūn

yào
wáng


yún

you

suō

shì
jiè

shì
zūn

shì
yào
wáng


yǒu
ruò
gān
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
nán
xíng

xíng

shàn
zāi

shì
zūn

yuàn
shǎo
jiě
shuō

zhū
tiān

lóng

shén


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

yòu

guó

zhū
lái

shēng
wén
zhòng

wén
jiē
huān


ěr
shí

gào
xiǔ
宿
wáng
huánǎi
wǎng
guò


liàng
héng

shā
jié

yǒu

hào

yuè
jìng
míng


lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūnyǒu

shí

亿
shí
èr
héng

shā

shēng
wén
zhòng


shòu
寿

wàn
èr
qiān
jiéshòu
寿
mìng

děng


guó

yǒu

rén
è
饿
guǐ

chù
shēng

ā
xiū
luó
děngzhū
nàn


píng

zhǎng

liú

suǒ
chéng

bǎo
shù
zhuāng
yán

bǎo
zhàng

shàng

chuí
bǎo
huá
fān

bǎo
píng
xiāng

zhōu
biàn
guó
jiè


bǎo
wéi
tái


shù

tái


shù

tái
jìn

jiàn
dào


zhū
bǎo
shù

jiē
yǒushēng
wén
ér
zuò

xià

zhū
bǎo
tái
shàng


yǒu
bǎi

亿
zhū
tiān
zuò
tiān

yuè


tàn
wéi
gòng
yǎng

ěr
shí


wèi

qiè
zhòng
shēng

jiàn
zhòngzhū
shēng
wén
zhòng

shuō

huá
jīng

shì

qiè
zhòng
shēng

jiàn


xíngyuè
jìng
míngzhōng

jīng
jìn
jīng
xíng


xīn
qiú


mǎn
wàn
èr
qiān
suìxiàn

qiè

shēn
sān
mèisān
mèi


xīn

huānzuò
niàn
yánxiàn

qiè

shēn
sān
mèi

jiē
shì

wén

huá
jīngjīn
dāng
gòng
yǎng

yuè
jìng
míng
huá
jīng


shí

shì
sān
mèikōng
zhōng


màn
tuó
luó
huámàn
tuó
luó
huájiān
hēi
zhān
tán

mǎn

kōng
zhōng


yún
ér
xià

yòu

hǎi

àn
zhān
tán
zhī
xiāng


xiāng
liù
zhū

jià
zhí
suō

shì
jiè


gòng
yǎng


zuò
shì
gòng
yǎng


cóng
sān
mèi


ér

niàn
yán


suī

shén

gòng
yǎng


shēn
gòng
yǎngzhū
xiāng

zhān
tán

xūn


dōu
lóu
jiā

chén
shuǐ

jiāo
xiāng

yòu
yǐn
zhān

zhū
huá
xiāng
yóu

mǎn
qiān
èr
bǎi
suì


xiāng
yóu

shēnyuè
jìng
míng


qián


tiān
bǎo

ér

chán
shēn

guàn
zhū
xiāng
yóu


shén
tōng

yuàn
ér

rán
shēn

guāng
míng
biàn
zhào

shí

亿
héng

shā
shì
jiè


zhōng
zhū

tóng
shí
zàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi

shàn
nán


shì
zhēn
jīng
jìn

shì
míng
zhēn

gòng
yǎng

lái

ruò

huá

xiāng

yīng
luò

shāo
xiāng


xiāng


xiāng

tiān
zèng

fān
gài

hǎi

àn
zhān
tán
zhī
xiāng


shì
děng
zhǒng
zhǒng
zhū

gòng
yǎng

suǒ

néng


jiǎ
shǐ
使
guó
chéng


zi

shī


suǒshàn
nán


shì
míng


zhī
shī


zhū
shī
zhōng
zuì
zūn
zuì
shànggòng
yǎng
zhū

lái


zuò
shì


ér


rán


shēn
huǒ
rán
qiān
èr
bǎi
suì

guò
shì

hòu


shēn
nǎi
jìn


qiè
zhòng
shēng

jiàn


zuò

shì

gòng
yǎng


mìng
zhōng
zhī
hòu


shēng

yuè
jìng
míng


guó
zhōng


jìng

wáng
jie
jié
jiā

zuò


rán
huà
shēng


wèi


ér
shuō

yán


wáng
jīn
dāng
zhī


jīng
háng

chù


shí


qiè

xiàn
zhū
shēn
sān
mèi

qín
háng

jīng
jìn

shě
suǒ
ài
zhī
shēn

gōng
yǎng

shì
zūn

wéi
qiú

shàng
huì

shuō
shìér
bái

yán


yuè
jìng
míngjīn

xiàn
zài


xiān
gòng
yǎng
jiě

qiè
zhòng
shēng

yán
tuó
luówén
shì

huá
jīng

bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
zhēn
jiā
luó

pín

luó

ā
chù

děngwáng


jīn
dāng
huán
gòng
yǎngbáizuò

bǎo
zhī
tái

shàng
shēng

kōng

gāo

duō
luó
shù

wǎng
dào

suǒ

tóu
miàn
shí
zhǐ
zhǎozàn


róng
yán
shèn

miào

guāng
míng
zhào
shí
fāng


shì
céng
gōng
yǎng

jīn

hái
qīn
jìn

ěr
shí


qiè
zhòng
shēng

jiàn


shuō
shìér
bái

yán

shì
zūn

shì
zūn
yóu

zài
shì

ěr
shí

yuè
jìng
mínggào

qiè
zhòng
shēng

jiànshàn
nánniè
pán
shí
dào

miè
jìn
shí
zhìān
shī
chuáng
zuòjīn

dāng
bān
niè
pán

yòu
chì

qiè
zhòng
shēng

jiànshàn
nán


zhǔ
lèizhū


bìng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


sān
qiān

qiān

bǎo
shì
jiè
zhū
bǎo
shù

bǎo
tái


shì
zhū
tiānmiè

hòu

suǒ
yǒu
shèzhǔ


dāng
lìng
liú


guǎng
广
shè
gòng
yǎng

yīng

ruò
gān
qiānshì

yuè
jìng
míng


chì

qiè
zhòng
shēng

jiàn


hòu
fēn


niè
pán

ěr
shí


qiè
zhòng
shēng

jiàn


jiàn

miè


bēi
gǎn

ào
nǎo

liàn


hǎi

àn
zhān
tán
wéi

[莉-刂+責]

gòng
yǎng

shēn

ér

shāo
zhī

huǒ
miè

hòu

shōu

shè


zuò

wàn

qiān
bǎo
píng
wàn

qiān


gāo
sān
shì
jiè

biǎo
chà
zhuāng
yán

chuí
zhū
fān
gài

xuán
zhòng
bǎo
líng

ěr
shí

qiē
zhòng
shēng

jiàn
niàn
yán


suī
zuò
shì
gòng
yǎng

xīn
yóu
wèijīn
dāng
gèng
gòng
yǎng
shè


biàn
便

zhū


tiān

lóng


chā
děng

qiè

zhòng


děng
dāng

xīn
niàn


jīn
gòng
yǎng

yuè
jìng
míng


shè


zuò
shì


wàn

qiān

qián

rán
bǎi

zhuāng
yán


wàn
èr
qiān
suì
ér

gòng
yǎng

lìng

shù
qiú
shēng
wén
zhòng


liàng
ā
sēng

rén


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

jiē
shǐ
使

zhù
xiàn

qiè

shēn
sān
mèi

上一页

1/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备16020514号-3