妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 妙音菩萨品第二十四

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng
miào
yīn


pǐn

èr
shí

ěr
shí
shì
jiā
móu


fàng

rén
xiàng
ròu

guāng
míng


fàng
méi
jiān
bái
háo
xiàng
guāng

biàn
zhào
dōng
fāng
bǎi

wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
zhū

shì
jiè

guò
shì
shù


yǒu
shì
jiè
míng
jìng
guāng
zhuāng
yán


guó
yǒu


hào
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

wéi

liàng

biānzhòng
gōng
jìng
wéi
rào
ér
wèi
shuō


shì
jiā
móu


bái
háo
guāng
míng
biàn
zhào

guó

ěr
shí

qiè
jìng
guāng
zhuāng
yán
guó
zhōng

yǒumíng
yuē
miào
yīn

jiǔ

zhí
zhòng

běn

gòng
yǎng
qīn
jìn

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


ér

chéng
jiù
shèn
shēn
zhì
huì


miào
chuáng
xiàng
sān
mèi


huá
sān
mèi

jìng

sān
mèi

xiǔ
宿
wáng

sān
mèi


yuán
sān
mèi

zhì
yìn
sān
mèi

jiě

qiè
zhòng
shēng

yán
sān
mèiqiē
gōng

sān
mèi

qīng
jìng
sān
mèi

shén
tōng
you

sān
mèi

huì

sān
mèi

zhuāng
yán
wáng
sān
mèi

jìng
guāng
míng
sān
mèi

jìng
zàng
sān
mèi


gòng
sān
mèi


xuán
sān
mèishì
děng
bǎi
qiān
wàn

亿
héng

shā
děng
zhū

sān
mèi

shì
jiā
móu


guāng
zhào

shēn


bái
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

yán

shì
zūn


dāng
wǎng

suō

shì
jiè


bài

qīn
jìn

gòng
yǎng
shì
jiā
móu
jiàn
wén
shū
shī


wáng
yào
wángyǒng
shīxiǔ
宿
wáng
huáshàng
xíng
zhuāng
yán
wángyào
shàngěr
shí
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

gào
miào
yīn

qīng

guó

shēng
xià
liè
xiǎng

shàn
nánsuō

shì
jiè

gāo
xià

píng


shí
zhū
shān

huì
è
chōng
mǎn


shēn
bēi
xiǎo

zhū


zhòng

xíng

xiǎo

ér

shēn

wàn
èr
qiān
yóu
xún


shēn
liù
bǎi

shí
wàn
yóu
xún


shēn


duān
zhèng

bǎi
qiān
wàn


guāng
míng
shū
miào

shì


wǎng


qīng

guó

ruò

guó


shēng
xià
liè
xiǎng

miào
yīn


bái


yán

shì
zūn


jīn

suō

shì
jiè

jiē
shì

lái
zhīlái
shén
tōng
youlái
gōng

zhì
huì
zhuāng
yán


shì
miào
yīn

zuò

shēn

dòng
yáo

ér

sān
mèi


sān
mèi
shé
jué
shānzuò

yuǎn

huà
zuò

wàn

qiān
zhòng
bǎo
lián
huá

yán

tán
jīn
wéi
jīng

bái
yín
wéi


jīn
gāng
wéi


zhēn
shū
jiā
bǎo

wéi

tái

ěr
shí

wén
shū
shī


wáng

jiàn
shì
lián
huá

ér
bái

yán

shì
zūn

shì

yīn
yuán

xiān
xiàn

ruì

yǒu
ruò
gān
qiān
wàn
lián
huá

yán

tán
jīn
wéi
jīng

bái
yín
wéi


jīn
gāng
wéi


zhēn
shū
jiā
bǎo

wéi

tái

ěr
shí
shì
jiā
móu


gào
wén
shū
shī


shì
miào
yīncóng
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

guówàn

qiānwéi
rào
ér
lái
zhì

suō

shì
jiè

gòng
yǎng

qīn
jìn


bài

gòng
yǎng

tīng

huá
jīng

wén
shū
shī

bái

yán

shì
zūn

shì


zhòng

shàn
běn

xiū

gōng


ér
néng
yǒu
shì

shén
tōng


xíng

sān
mèi

yuàn
wèi

děng
shuō
shì
sān
mèi
míngděng


qín
xiū
xíng
zhī

xíng

sān
mèi

nǎi
néng
jiàn
shìxiàng

xiǎo

wēi

jìn
zhǐ

wéi
yuàn
shì
zūn

shén
tōng

lái

lìng


jiàn

ěr
shí
shì
jiā
móu


gào
wén
shū
shījiǔ
miè

duō
bǎo

lái

dāng
wèi

děng
ér
xiàn

xiàng

shí
duō
bǎo

gào
shàn
nán


lái

wén
shū
shī


wáng


jiàn

shēn


shí
miào
yīn
guó
wàn

qiāngòng

lái

suǒ
jīng
zhū
guó

liù
zhǒng
zhèn
dòng

jiē
bǎo
lián
huá

bǎi
qiān
tiān
yuè
míng

shì
guǎng
广

qīng
lián
huá


zhèng
shǐ
使


bǎi
qiān
wàn
yuè


miàn
mào
duān
zhèng

guòshēn
zhēn
jīnliàng
bǎi
qiān
gōng

zhuāng
yán

wēi

chì
shèng

guāng
míng
zhào
yào

zhū
xiàng

luó
yán
jiān

zhī
shēnbǎo
tái

shàng
shēng

kōng
duō
luó
shù

zhū


zhòng
gōng
jìng
wéi
rào

ér
lái


suō

shì
jiè

shé
jué
shān

dào


xià

bǎo
tái


jià
zhí
bǎi
qiān
yīng
luò

chí
zhì
shì
jiā
móu


suǒ

tóu
miànfèng
shàng
yīng
luò

ér
bái

yán

shì
zūn

jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

wèn
xùn
shì
zūn

shǎo
bìng

shǎo
nǎoqīng


ān

xíng
fǒutiáo

fǒu

shì
shì

rěn
fǒu

zhòng
shēng


fǒu


duō
tān


chēn
huì


chī
qiān
màn
fǒuxiào
jìng
shā
mén

xié
jiàn


shàn
xīn


shè

qíng
fǒu

shì
zūn

zhòng
shēng
néng
xiáng

zhū

yuàn
fǒu

jiǔ
miè

duō
bǎo

lái
zài

bǎo

zhōng

lái
tīng

fǒu

yòu
wèn
xùn
duō
bǎo

lái

ān
wěn

shǎo
nǎo

kān
rěn
jiǔ
zhù
fǒu

shì
zūn


jīn

jiàn
duō
bǎo

shēn

wéi
yuàn
shì
zūn

shì

lìng
jiàn

ěr
shí
shì
jiā
móuduō
bǎo


shì
miào
yīn
xiāng
jiàn

shí
duō
bǎo

gào
miào
yīn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi


néng
wèi
gòng
yǎng
shì
jiā
móutīng

huá
jīng

bìng
jiàn
wén
shū
shī

děng


lái
zhì


上一页

1/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000090号

粤ICP备16020514号-3