妙法莲华经 妙法莲华经
弘善佛教 >佛经大全 > 妙法莲华经 >

妙法莲华经注音 普贤菩萨劝发品第二十八

2015-01-21  [妙法莲华经]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

miào

lián
huá
jīng

xián


quàn

pǐn

èr
shí

ěr
shí

xián

zài
shén
tōng


wēi

míng
wén


liàng

biān


chēng
shù

cóng
dōng
fāng
lái

suǒ
jīng
zhū
guó


jiē
zhèn
dòng


bǎo
lián
huá

zuò

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhǒng
zhǒng

yuè

yòu


shù
zhū
tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng


zhòng
wéi
rào


xiàn
wēi

shén
tōng
zhī


dào
suō

shì
jiè

shé
jué
shān
zhōng

tóu
miàn

shì
jiā
móuyòu
ràobái

yán

shì
zūnbǎo
wēi

shàng
wáng

guó

yáo
wén

suō

shì
jiè
shuō

huá
jīngliàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


zhòng
gòng
lái
tīng
shòu

wéi
yuàn
shì
zūn
dāng
wèi
shuō
zhī

ruò
shàn
nán


shàn

rénlái
miè
hòu

yún

néng

shì

huá
jīng


gào

xiánruò
shàn
nán


shàn

rén

chéng
jiù

lái
miè
hòu

dāng

shì

huá
jīng


zhě

wéi
zhū


niàn

èr
zhě

zhí
zhòng

běn

sān
zhě


zhèng
dìngzhě


jiù

qiè
zhòng
shēng
zhī
xīn

shàn
nán


shàn

rén


shì
chéng
jiù

lái
miè
hòushì
jīng

ěr
shí

xián


bái

yán

shì
zūn


hòu

bǎi
suì

zhuó
è
shì
zhōng


yǒu
shòu
chí
shì
jīng
diǎn
zhě


dāng
shǒu


chú

shuāi
huàn

lìng

ān
wěn

shǐ
使


qiú


biàn
便
zhě

ruò


ruòruòruò

mín

ruò
wéi

suǒ
zhuó
zhě

ruò

chā

ruò
luó
chà

ruò
jiū
pán


ruò

shè
shé

ruò

zhē

ruò

dān


ruò
wéi
tuó
luó
děng

zhū
nǎo
rén
zhě

jiē


biàn
便

shì
rén
ruò
xíng

ruòsòng

jīng


ěr
shí
chéng
liù

bái
xiàng
wáng

zhòngsuǒ

ér

xiàn
shēn

gòng
yǎng
shǒu


ān
wèi

xīn


wèi
gòng
yǎng

huá
jīng


shì
rén
ruò
zuò


wéi

jīng

ěr
shí


chéng
bái
xiàng
wáng
xiàn

rén
qián


rén
ruò


huá
jīng
yǒu
suǒ
wàng
shī


dāng
jiào
zhī


gòng

sòng

hái
lìng
tōng


ěr
shí
shòu
chí

sòng

huá
jīng
zhě


jiàn

shēn

shèn

huān


zhuǎn

jīng
jìn


jiàn

sān
mèi

tuó
luó


míng
wéi
xuán
tuó
luó


bǎi
qiān
wàn

亿
xuán
tuó
luóyīn
fāng
biàn
便
tuó
luó
shì
děng
tuó
luó


shì
zūn

ruò
hòu
shì
hòu

bǎi
suì

zhuó
è
shì
zhōng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōuqiú
suǒ
zhě

shòu
chí
zhě


sòng
zhě

shū
xiě
zhě


xiū

shì

huá
jīng


sān


zhōng

yīng

xīn
jīng
jìn

mǎn
sān

dāng
chéng
liù

bái
xiàngliàng


ér

wéi
ràoqiè
zhòng
shēng
suǒ

jiàn
shēn

xiàn

rén
qián

ér
wèi
shuō


shì
jiàotuó
luó

zhòu


shì
tuó
luó
yǒu
fēi
rén
néng

huài
zhěwéi

rén
zhī
suǒ
huò
luàn


shēn


cháng

shì
rén

wéi
yuàn
shì
zūn
tīng

shuō

tuó
luó

zhòu
qián
ér
shuō
zhòu
yuē

ā
tán

tán
○1檀
tuó


tán
○2檀
tuó


tán
○3檀
tuó
jiū
shě

tán
○4檀
tuó
xiū
tuó

xiū
○5修
tuó

xiū
○6修
tuó
luó○7佛
tuó

shān


○8萨

tuó
luó

ā

duō


○9萨


shā
ā

duō

xiū
○1修
ā

duō

sēng
○11僧
qié


chā

sēng
○12僧
qié
niè
qié
tuó

ā
○13阿
sēng

sēng
○14僧
qié

qié


○15帝

ā
duò
sēng
qié
dōu
luè
ā
luó


luó


○16萨

sēng
qié

sān


qié
lán


○17萨xiū


shā


○18萨


duǒ
lóu
tuó
jiāo
shě
luè
ā
nòu
[少/兔]

qié

xīn
○19辛
ā

○20帝

shì
zūn

ruò
yǒuwén
shì
tuó
luó

zhě

dāng
zhī

xián
shén
tōng
zhī


ruò

huá
jīng
xíng
yányǒu
shòu
chí
zhě

yīng
zuò

niàn

jiē
shì

xián
wēi
shén
zhī


ruò
yǒu
shòu
chí


sòng

zhèng

niàn

jiě

shuō
xiū
xíng

dāng
zhī
shì
rén
xíng

xián
xíngliàng

biān
zhū

suǒ
shēn
zhòng
shàn
gēn

wéi
zhū

lái
shǒu


tóu

ruò
dàn
shū
xiě

shì
rén
mìng
zhōng

dāng
shēng
dāo

tiān
shàng

shì
shí

wàn

qiān
tiān

zuò
zhòng

yuè
ér
lái
yíng
zhī


rén

zhuó

bǎo
guàn


cǎi

zhōng


kuàikuàng
shòu
chí


sòng

zhèng

niàn

jiě

shuō
xiū
xíng

ruò
yǒu
rén
shòu
chí


sòng

jiě
shì
rén
mìng
zhōng

wéi
qiān

shòu
shǒu

lìng

kǒngduò
èwǎng
dōu
shuài
tiān
shàng
suǒ


yǒu
sān
shí
èr
xiàngzhòng
suǒ
gòng
wéi
rào

yǒu
bǎi
qiān
wàn

亿
tiān

juàn
shǔ

ér

zhōng
shēng

yǒu

shì
děng
gōng
shì

zhì
zhě

yīng
dāng

xīn

shū

ruò
shǐ
使
rén
shū

shòu
chí


sòng

zhèng

niàn


shuō
xiū
xíng

shì
zūn


jīn

shén
tōngshǒu

shì
jīnglái
miè
hòu
yán


nèi

guǎng
广
lìng
liú


shǐ
使

duàn
jué

上一页

1/2

下一页
分享到:
相关推荐 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频) 净土学人受持《法华经》的功德利益(附视频)

  对于我们修行净土法门的学人来说,受持《法华经》,不但得以上的功德利益,而且能够帮助我们往生极乐世界。《药王菩萨本事品》中说:“若如来灭后后五百岁中,若有女人,闻是经典,如说修行,于此命终,即往安乐世界,阿弥陀佛大菩萨众,围绕住处,生莲华中宝座之

热门推荐 妙法莲华经全文

[卷一 序品 第一] [妙法莲华经全文注音版] [妙法莲华经原文与白话文对照版] [妙法莲华经注音 序品第一]

妙法莲华经弘传序

[卷一 方便品 第二] [妙法莲华经译文] [妙法莲华经注音 譬喻品第三] [卷二 譬喻品 第三]

分享到:

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000023号

粤ICP备16020514号-3