加载中...
佛经注音 佛经注音
弘善佛教 >佛经大全 > 佛经注音 >

曼殊室利咒藏中校量数珠功德经注音版

2020-11-13  [佛经注音]

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēn



xiānɡ
yún
ɡài





(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū




xiū


xiū
xiū






jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō




shú
tuó

suō



suō




shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)



sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng






wěi

suō



gòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōng



nǎng

sān






hòng



běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

màn
shū
shì

zhòu
zànɡ
zhōnɡ
jiào
liánɡ
shù
zhū
ɡōnɡ

jīnɡ

tánɡ
sān
zànɡ

shī

jìnɡ
fènɡ
zhào

ěr
shí

màn
shū
shì


wánɡ








zhònɡ
zhōnɡ

cónɡ
zuò
ér


zhěnɡ




piān
tǎn
yòu
jiān


zhǎnɡ
ɡōnɡ
jìnɡ


yán
:“
:“
shì
zūn


jīn
wèi



zhū
yǒu
qínɡ
ɡù

shuō
shòu
chí
shù
zhū
ɡōnɡ


jiào
liánɡ

fèn


chā
bié

wéi
yuàn
shì
zūn
āi
mǐn
tīnɡ

。”
。”


ɡào
màn
shū
shì

:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

tīnɡ

wèi
shuō
。”
。”

màn
shū
shì






yán
:“
:“
ruò
shàn
nán


shàn

rén

yǒu
nénɡ
sònɡ
chí
zhū
tuó
luó



mínɡ
zhě

wèi






rén


chénɡ
zhū

ér

yàn
zhě


shù
zhū

yīnɡ
dānɡ

shì
zuò

shòu
chí

rán

zhū

zhǒnɡ
zhǒnɡ

tónɡ

ruò

tiě
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn



bèi

ruò
yònɡ
chì
tónɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


shí
bèi

ruò
yònɡ
zhēn
zhū

shān

děnɡ
bǎo
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
bèi

ruò
yònɡ
huàn

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān
bèi

ruò
yònɡ
lián

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


wàn
bèi

ruò
yònɡ
yīn
tuó
luō

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
wàn
bèi

ruò
yònɡ


tuó
luō

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi

亿
bèi

ruò
yònɡ
shuǐ
jīnɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān

亿
bèi

ruò
yònɡ



wéi
shù
zhū
zhě

huò
yònɡ
qiā
niàn
huò
dàn
shǒu
chí

sònɡ
shù

biàn



liànɡ


suàn

nán

jiào
liánɡ

ruò

yuàn
shēnɡ
zhū

jìnɡ

zhě

yīnɡ
dānɡ


shòu
chí

zhū
。”
。”

màn
shū
shì



yán
:“
:“



zhě

ruò

yǒu
rén
shǒu
chí



zhū


nénɡ


niàn
sònɡ

mínɡ

tuó
luó


dàn
nénɡ
shǒu
chí
suí
shēn

xínɡ

zhù

zuò



suǒ
chū
yán
shuō

ruò
shàn
ruò
è


yóu

rén

chí



ɡù

suǒ

ɡōnɡ


niàn
zhū

sònɡ
zhòu



huò


liànɡ


shù
zhū
zhě
yào
dānɡ

mǎn

bǎi





nán


huò

shí


huò
èr
shí


huò
dàn
shí



nǎi
shù
zhū
ɡōnɡ

chā
bié



yīn
yuán


jīn
piān
zàn
yònɡ



huò

zuì
shènɡ
?”
?”

màn
shū
shì



yán
:“
:“
nǎi
wǎnɡ
ɡuò

yǒu

chū
shì

zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

shí


wài
dào
xié
jiàn
huái
怀
xīn
huǐ
bànɡ
sān
bǎo


yǒu

nán


bèi
fēi
rén
zhī
suǒ

shā

wài
dào
niàn
yán
:‘
:‘

jīn
xié
jiàn

wèi
shěn
zhū

yǒu

shén



lái
jīn

zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

ruò

shí
shènɡ

shù
yīnɡ
yǒu
ɡǎn
。’
。’

jiānɡ
wánɡ




shù
xià

zuò

shì
yán
:‘
:‘

shù
ruò
shènɡ



yīnɡ

。’
。’

jīnɡ


sònɡ
niàn

mínɡ


nǎi
chónɡ


wài
dào
huān


zàn
yán
:‘
:‘
zhū

yǒu

shén



wèi
céng
jiàn


chénɡ
dào
shù
xiàn




shèn

wēi


nán



。’
。’
shí

zhū
wài
dào
wén

shì


shě
xié
ɡuī
zhènɡ




xīn

xìn

shén








yīn
yuán

shì
rén
jiē
hào
wéi
yán
mìnɡ
shù




shù
suì
yǒu
èr
mínɡ


mínɡ


shù

èr
mínɡ
yán
mìnɡ
shù
。”
。”

ěr
shí

màn
shū
shì






shuō
shì




yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

màn
shū
shì




suǒ
shuō
。”
。”

ěr
shí


zhònɡ
wén
shuō
chí
zhū
ɡōnɡ

jīnɡ


jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)






nuó

duō




qié

qié



zhù

zhù









hōng








hōng





suō




quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng






shè


qiè

suō



huí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō



suō





nǎng







zhuó
jiā


hòng











sēng
(合掌三称)



běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)



wén
shū
shī






(合掌三称)





zhū
tiān


(合掌三称)




yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēi



xīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chún



rǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuán



zhì

xiàn
qián



xīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chù



wǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhū



yǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huì



chén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miào







è
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiē



xīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡ



máo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān





shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chén



jǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu





xīnɡ
chónɡ



lěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě





xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuī



dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dào



shànɡ
xīn


ɡuī



dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

相关推荐 观自在菩萨如意心陀罗尼咒经注音版 观自在菩萨如意心陀罗尼咒经注音版

《观自在菩萨如意心陀罗尼咒经》全文注音版。

热门推荐 大乘离文字普光明藏经注音版

[佛说八阳神咒经注音版] [佛说弥勒下生经注音版] [佛说救拔熖口饿鬼陀罗尼经注音版] [摩诃般若波罗蜜大明咒经注音版]

观自在菩萨如意心陀罗尼咒经注音版

[庄严菩提心经注音版] [佛说八佛名号经注音版] [佛说逝童子经注音版] [文殊师利问菩提经注音版]

(弘善佛教 2008-2017 Copyrights reserved)

教育性、非盈利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000118号

粤ICP备13051807号

下载

向左翻,查看后续内容

(如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

起诵仪

xiāng
zàn

(一遍)


xiānɡ
zhà
ruò


jiè
ménɡ
xūn

zhū

hǎi
huì

yáo
wén

suí
chù
jié
xiánɡ
yún

chénɡ

fānɡ
yīn

zhū

xiàn
quán
shēn



xiānɡ
yún
ɡài





(合掌三称)

jìng
kǒu

zhēn
yán

(三遍)

ōng

xiū

xiū




xiū


xiū
xiū






jìng
sān

zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō




shú
tuó

suō



suō




shú

hàn

ān


zhēn
yán

(三遍)



sān
mǎn
duō


tuó
nán

ōng






wěi

suō



gòng
yǎng
zhēn
yán

(三遍)

ōng



nǎng

sān






hòng



běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)

kāi
jīng

(一遍)


shànɡ
shèn
shēn
wēi
miào


bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí
,
,
yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

全文注音

màn
shū
shì

zhòu
zànɡ
zhōnɡ
jiào
liánɡ
shù
zhū
ɡōnɡ

jīnɡ

tánɡ
sān
zànɡ

shī

jìnɡ
fènɡ
zhào

ěr
shí

màn
shū
shì


wánɡ








zhònɡ
zhōnɡ

cónɡ
zuò
ér


zhěnɡ




piān
tǎn
yòu
jiān


zhǎnɡ
ɡōnɡ
jìnɡ


yán
:“
:“
shì
zūn


jīn
wèi



zhū
yǒu
qínɡ
ɡù

shuō
shòu
chí
shù
zhū
ɡōnɡ


jiào
liánɡ

fèn


chā
bié

wéi
yuàn
shì
zūn
āi
mǐn
tīnɡ

。”
。”


ɡào
màn
shū
shì

:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

tīnɡ

wèi
shuō
。”
。”

màn
shū
shì






yán
:“
:“
ruò
shàn
nán


shàn

rén

yǒu
nénɡ
sònɡ
chí
zhū
tuó
luó



mínɡ
zhě

wèi






rén


chénɡ
zhū

ér

yàn
zhě


shù
zhū

yīnɡ
dānɡ

shì
zuò

shòu
chí

rán

zhū

zhǒnɡ
zhǒnɡ

tónɡ

ruò

tiě
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn



bèi

ruò
yònɡ
chì
tónɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


shí
bèi

ruò
yònɡ
zhēn
zhū

shān

děnɡ
bǎo
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
bèi

ruò
yònɡ
huàn

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān
bèi

ruò
yònɡ
lián

wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


wàn
bèi

ruò
yònɡ
yīn
tuó
luō

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi
wàn
bèi

ruò
yònɡ


tuó
luō

chā
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


bǎi

亿
bèi

ruò
yònɡ
shuǐ
jīnɡ
wéi
shù
zhū
zhě

sònɡ
qiā

biàn


qiān

亿
bèi

ruò
yònɡ



wéi
shù
zhū
zhě

huò
yònɡ
qiā
niàn
huò
dàn
shǒu
chí

sònɡ
shù

biàn



liànɡ


suàn

nán

jiào
liánɡ

ruò

yuàn
shēnɡ
zhū

jìnɡ

zhě

yīnɡ
dānɡ


shòu
chí

zhū
。”
。”

màn
shū
shì



yán
:“
:“



zhě

ruò

yǒu
rén
shǒu
chí



zhū


nénɡ


niàn
sònɡ

mínɡ

tuó
luó


dàn
nénɡ
shǒu
chí
suí
shēn

xínɡ

zhù

zuò



suǒ
chū
yán
shuō

ruò
shàn
ruò
è


yóu

rén

chí



ɡù

suǒ

ɡōnɡ


niàn
zhū

sònɡ
zhòu



huò


liànɡ


shù
zhū
zhě
yào
dānɡ

mǎn

bǎi





nán


huò

shí


huò
èr
shí


huò
dàn
shí



nǎi
shù
zhū
ɡōnɡ

chā
bié



yīn
yuán


jīn
piān
zàn
yònɡ



huò

zuì
shènɡ
?”
?”

màn
shū
shì



yán
:“
:“
nǎi
wǎnɡ
ɡuò

yǒu

chū
shì

zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

shí


wài
dào
xié
jiàn
huái
怀
xīn
huǐ
bànɡ
sān
bǎo


yǒu

nán


bèi
fēi
rén
zhī
suǒ

shā

wài
dào
niàn
yán
:‘
:‘

jīn
xié
jiàn

wèi
shěn
zhū

yǒu

shén



lái
jīn

zài

shù
xià
chénɡ
děnɡ
zhènɡ
jué

ruò

shí
shènɡ

shù
yīnɡ
yǒu
ɡǎn
。’
。’

jiānɡ
wánɡ




shù
xià

zuò

shì
yán
:‘
:‘

shù
ruò
shènɡ



yīnɡ

。’
。’

jīnɡ


sònɡ
niàn

mínɡ


nǎi
chónɡ


wài
dào
huān


zàn
yán
:‘
:‘
zhū

yǒu

shén



wèi
céng
jiàn


chénɡ
dào
shù
xiàn




shèn

wēi


nán



。’
。’
shí

zhū
wài
dào
wén

shì


shě
xié
ɡuī
zhènɡ




xīn

xìn

shén








yīn
yuán

shì
rén
jiē
hào
wéi
yán
mìnɡ
shù




shù
suì
yǒu
èr
mínɡ


mínɡ


shù

èr
mínɡ
yán
mìnɡ
shù
。”
。”

ěr
shí

màn
shū
shì






shuō
shì




yán
:“
:“
shàn
zāi

shàn
zāi

màn
shū
shì




suǒ
shuō
。”
。”

ěr
shí


zhònɡ
wén
shuō
chí
zhū
ɡōnɡ

jīnɡ


jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

结诵仪


quē
zhēn
yán

(三遍)






nuó

duō




qié

qié



zhù

zhù









hōng








hōng





suō




quē
yuán
mǎn
zhēn
yán

(三遍)

ōng






shè


qiè

suō



huí
xiàng
zhēn
yán

(三遍)

ōng

suō



suō





nǎng







zhuó
jiā


hòng











sēng
(合掌三称)



běn
shī
shì
jiā
móu


(合掌三称)



wén
shū
shī






(合掌三称)





zhū
tiān


(合掌三称)




yuàn
wén

(一遍)

ɡuī
mìnɡ
shí
fānɡ
tiáo

shī

yǎn
yánɡ
qīnɡ
jìnɡ
wēi
miào

sān
shènɡ

ɡuǒ
jiě
tuō
sēnɡ

yuàn


bēi
āi
shè
shòu

dàn
但(某甲)

wéi
zhēn
xìnɡ

wǎnɡ


liú

suí
shēnɡ


piāo
chén

zhú

shēnɡ
ér
tān
rǎn

shí
chán
shí
shǐ
使


chénɡ
yǒu
lòu
zhī
yīn

liù
ɡēn
liù
chén

wànɡ
zuò

biān
zhī
zuì


lún

hǎi

shēn

xié


zhuó

dān
rén


wǎnɡ
cuò
zhí

lěi
shēnɡ

zhànɡ


qiè
qiān
yóu

yǎnɡ
sān
bǎo


bēi



xīn
ér
chàn
huǐ

suǒ
yuàn
nénɡ
rén
zhěnɡ


shàn
yǒu

xié

chū
fán
nǎo
zhī
shēn
yuán

dào


zhī

àn


shì


mìnɡ
wèi

ɡè
yuàn
chānɡ
lónɡ

lái
shēnɡ
zhì
zhǒnɡ
línɡ
miáo

tónɡ

zēnɡ
xiù

shēnɡ
fénɡ
zhōnɡ
ɡuó

zhǎng

mínɡ
shī

zhènɡ
xìn
chū
jiā

tónɡ
zhēn

dào

liù
ɡēn
tōnɡ


sān

chún



rǎn
shì
yuán

chánɡ
xiū
fàn
xínɡ

zhí
chí
jìn
jiè

chén


qīn

yán

wēi


yuān
fēi

sǔn


fénɡ

nàn


quē

yuán



zhì

xiàn
qián



xīn
ér

tuì
退

xiū

zhènɡ


liǎo


shènɡ

kāi
liù

zhī
xínɡ
mén

yuè
sān

zhī
jié
hǎi

jiàn

chuánɡ

chù
chù



wǎnɡ

chónɡ
chónɡ

xiánɡ

zhònɡ


shào
lónɡ
sān
bǎo

chénɡ
shì
shí
fānɡ
zhū



yǒu

láo

xiū
xué

qiè

mén


jiē
tōnɡ


ɡuǎnɡ
广
zuò

huì



chén
shā


liù
zhǒnɡ
zhī
shén
tōnɡ

yuán

shēnɡ
zhī

ɡuǒ

rán
hòu

shě

jiè

biàn

chén
láo

děnɡ
ɡuān
yīn
zhī

xīn

xínɡ

xián
zhī
yuàn
hǎi


fānɡ

jiè

zhú
lèi
suí
xínɡ

yìnɡ
xiàn

shēn

yǎn
yánɡ
miào







è
饿
ɡuǐ
dào
zhōnɡ

huò
fànɡ

ɡuānɡ
mínɡ

huò
xiàn
zhū
shén
biàn


yǒu
jiàn

xiànɡ

nǎi
zhì
wén

mínɡ

jiē



xīn

yǒnɡ
chū
lún
huí


huǒ
huò
bīnɡ

zhī


biàn
zuò
xiānɡ
lín

yǐn
tónɡ
shí
tiě
zhī


huà
shēnɡ
jìnɡ



máo
dài
jiǎo


zhài
hán
yuàn

jìn

xīn
suān

xián
zhān





shì
ér
xiàn
wéi
yào
cǎo

jiù
liáo
chén



jǐn
shí
ér
huà
zuò
dào
liánɡ


zhū
pín
něi

dàn
yǒu





xīnɡ
chónɡ



lěi
shì
yuān
qīn

xiàn
cún
juàn
shǔ

chū

shēnɡ
zhī
ɡǔ


shě
wàn
jié
zhī
ài
chán

děnɡ

hán
shēnɡ


chénɡ

dào


kōnɡ
yǒu
jìn


yuàn

qiónɡ

qínɡ


qínɡ

tónɡ
yuán
zhǒnɡ
zhì

huí
xiàng

(一遍)

yuàn


ɡōnɡ


zhuānɡ
yán

jìnɡ

shànɡ
bào

chónɡ
ēn

xià

sān


ruò
yǒu
jiàn
wén
zhě





xīn

jìn


bào
shēn

tónɡ
shēnɡ


ɡuó

sān
ɡuī

(一遍)


ɡuī



dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ


jiě

dào



shànɡ
xīn


ɡuī



dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

shēn

jīnɡ
zànɡ

zhì
huì

hǎi


ɡuī

sēnɡ

dānɡ
yuàn
zhònɡ
shēnɡ

tǒnɡ


zhònɡ


qiè

ài


nán
shènɡ
zhònɡ

模式
字号
20
背景色
进度